Dokumenty szkolne

bip

Synergia LOGO full color1 300x961

ppp

outlook

siteIcon

youtube

Programowanie

l2 logo

  • czytelnia01
  • 001
  • 002
  • Popołudnie z dobrą książką - zdjęcia
  • Nadanie imienia Mistrzów Sportu
  • Zachowaj Trzeźwy Umysł

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu.

 

 

Ustalenia ogólne
1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w trzecim etapie edukacyjnym.
2. Temat projektu realizowanego w II klasie gimnazjum a w szczególnych przypadkach w innym terminie podczas III etapu edukacyjnego *. jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.

3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach, za dobór grup odpowiedzialny jest wychowawca.
4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym zapisane są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w statucie szkoły.


Role nauczycieli
1. Dyrektor szkoły stwarza warunki umożliwiające przeprowadzenie projektów edukacyjnych w szkole.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.
3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.
4. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami klas drugich wybiera koordynatora projektu.
5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;
b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;
c) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;
d) nadzór nad dokumentacją projektów;
e) organizację "Tygodnia Projektów".
6. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:
a) omówienie scenariusza projektu z uczniami;
b) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;
c) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
- karty projektu,
- karty samooceny ucznia,
- karty oceny projektu,
- karty oceny prezentacji projektu,
- sprawozdania z realizacji projektu;
d)czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
e) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
f) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
g) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
h) pomoc w prezentacji projektu;
i)ocena projektu;
j) komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie;
7. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
b) dopilnowania wyboru tematu przez każdego ucznia klasy
c) podziału klasy na zróżnicowane grupy zgodnie z indywidualnymi możliwościami ucznia
d) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
e) przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
f) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
g) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją projektu edukacyjnego przez ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).
Działania projektowe
I. Wybór tematu projektu
1. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu do 20 grudnia. Dobór tematów odbywa się w kolejności ustalonej w drodze losowania. W I tygodniu grudnia przewodniczący klas losują kolejność klas przy doborze tematów.
2. Każdy wskazany przez grupę nauczyciel przyjmuje co najmniej jedną grupę projektową.
II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.
2. Opiekunowie projektów wyznaczają miejsce i terminy konsultacji. Konsultacje odbywają się w ramach godzin pozalekcyjnych.
3. Opiekunowie projektów przygotowują kartę projektu.
III. Wykonanie zaplanowanych działań
1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego.
2. Szkolny koordynator projektu wraz z innymi nauczycielami do końca maja przygotowuje program Tygodnia Projektów; uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów.
3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
4. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.
IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas "Tygodnia Projektów".
2. "Tydzień Projektów" odbywa się w pierwszym tygodniu czerwca w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego.
3. Podczas "Tygodnia Projektów" dokonuje się oceny prezentacji projektów.
4. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.
Ustalenia dodatkowe
1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.
* dotyczy uczniów biorących udział w projektach edukacyjnych oferowanych przez zewnętrzne instytucje lokalne oraz ogólnopolskie, które prowadzą projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych organizacji.

Do wakacji pozostało:

22.06.2018 - 24:00 o'clockCDUB - CountDown-Up Big

Projekt Insta.Ling

 

instaling logo male

instaling buzka male

 

Szkoła partnerska w Steinach

Nordschule Steinach

 

Schule

 

 

 

Szkoła partnerska w Nowym Tomyślu

Wymiana młodzieży polsko - niemeckiej w naszym Gimnazjum odbyła sę dzięki:logo pnwm

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 31 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Łukasza, Urbana, Augusta

inowacyjna2

mm baner 2013

Kreatywna szkoła

CCI20140701 0004

Innowacyjna szkoła 2010

CCI20140701 0001

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków

CCI20140701

Aktywna Edukacja

aktywna

Certyfikowane Labolatorium ECDL

ecdl2

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information