Dokumenty szkolne

bip

Synergia LOGO full color1 300x961

ppp

outlook

siteIcon

youtube

Programowanie

l2 logo

  • czytelnia01
  • 001
  • 002
  • Popołudnie z dobrą książką - zdjęcia
  • Nadanie imienia Mistrzów Sportu
  • Zachowaj Trzeźwy Umysł

Szkolny program profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki

Gimnazjum Nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu

 

   Szkolny Program Profilaktyki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

dnia 16 marca 2016r.

 

I. Wychowanie i profilaktyka w szkole.

Wychowanie to proces, w którym uczeń ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi oraz uświadamianie sobie celów życiowych. Wychowanie jest zatem ciągłym procesem doskonalenia się wychowanków. Wychowawca z kolei powinien ograniczać się do towarzyszenia w tym rozwoju i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwią. W pracy wychowawczej obecne powinny być dwa kierunki: wskazywanie wartości, pomoc w ich uwewnętrznianiu oraz zabezpieczenie przed tym, co mogłoby ten proces niszczyć. Wskazywanie ideału i pomoc w dążeniu do niego oraz ochrona i ingerowanie, gdy pojawia się na tej drodze zagrożenie, stanowią stałe elementy towarzyszenia dziecku w rozwoju. Jeśli pierwszy element byłby wychowaniem w sensie ścisłym, to drugi element ma charakter profilaktyki.
Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju.
Takie widzenie wychowania i profilaktyki stawia szczególne wymagania wychowawcom i nauczycielom. Stąd też tworzenie, modyfikacja i ciągłe doskonalenie Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki.
Program wychowawczy zawiera treści dotyczące: wartości wychowawczych ustanowionych w celu ich osiągnięcia , przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej oraz określonych w programach ścieżek edukacyjnych, opisu różnorodnych sytuacji szkolnych, które mogą być aranżowane przez wszystkich wychowawców, nauczycieli i kierownictwo szkoły, programu działań przeciwstawiających się złu, zagrożeniom i patologii, wykazu imprez i uroczystości, szkolnego systemu zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty i zainteresowania, opisu systemu motywacyjnego w wychowaniu.
Szkolny Program Profilaktyki zawiera z kolei głównie cele i zadania, które zostały opracowane na podstawie analizy czynników ryzyka i czynników chroniących oraz w oparciu o wywiady i wyniki obserwacji przeprowadzonych wśród rodziców, nauczycieli i uczniów.                             
Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej.                                                                  

II. Diagnoza zagrożeń

Podstawową zasadą w planowaniu realizacji programu profilaktyki szkoły powinna być adekwatność oddziaływań w stosunku do aktualnych problemów. Dobre planowanie jest jednym z czynników determinujących powodzenie programu.
Ważna jest zatem diagnoza. Istnieje wiele sposobów służących temu celowi - obserwacja, wywiad, kwestionariusze czy ankiety. Diagnoza może mieć duży wpływ na osiągnięcie możliwie największej skuteczności podjętych działań. W rozpoznaniu problemów i potrzeb może pomóc rozpoznanie czynników ryzyka i czynników chroniących. Czynniki ryzyka wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia, większym nasileniem i dłuższym czasem trwania istotnych problemów dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego. Pojęcie czynników chroniących natomiast odnosi się do warunków zwiększających odporność człowieka na czynniki ryzyka.

Do czynników chroniących zalicza się:
- silną więź emocjonalną z rodzicami
- zainteresowanie nauką szkolną
- regularne praktyki religijne
- uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości, autorytetów                                                        
- aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (przedmiotowych, sportowych, artystycznych)

Do czynników ryzyka natomiast zalicza się:
- warunki rodzinne - konflikty rodzinne, choroba psychiczna, słaba więź z rodzicami, dezorganizacja, zaburzenia w komunikowaniu się
- problemy emocjonalne - maltretowanie, apatia lub otępienie emocjonalne, niska samoocena, niedojrzałość emocjonalna, brak kontroli emocji
- problemy szkolne - niepowodzenia w nauce, demoralizacja szkolna
- problemy interpersonalne - odrzucenie przez rówieśników, alienacja i izolacja
- upośledzenie fizyczne - komplikacje okołoporodowe, uszkodzenie narządów zmysłu, upośledzenie organiczne
- opóźnienie rozwoju - inteligencja poniżej normy, niekompetencja społeczna, deficyt uwagi, trudności w czytaniu.

Po przeanalizowaniu czynników ryzyka i czynników chroniących oraz po dostosowaniu działań do konkretnego odbiorcy - uwzględniając wiek odbiorcy, prawidłowości jego etapu rozwojowego, jego potrzeby, wpływy którym podlega oraz kontekst środowiskowy zostały wyłonione zagrożenia, negatywne zachowania występujące wśród uczniów naszej szkoły.


Narzędziem, które pomogło nam w ich  zobrazowaniu były:

- ankiety  przeprowadzone wśród rodziców, uczniów  jak i nauczycieli

-  rozmowy  indywidualne,  wywiady prowadzone  z  rodzicami  przez  nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego

-  obserwacja zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć świetlicowych oraz pozalekcyjnych, a także na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych  prowadzona na bieżąco przez wychowawców i pedagoga/psychologa szkolnego

-  analiza niepowodzeń szkolnych dokonywana na bieżąco w miarę potrzeb

-  analiza dokumentacji pedagoga szkolnego i dziennika elektronicznego

 

Kolejnym etapem naszych działań było określenie celów i zadań do każdego zasygnalizowanego zagrożenia.

III. Cele i zadania szkolnej profilaktyki

1. Agresja ( fizyczna, psychiczna)

CELE

- zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością
- zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przejawami agresji
- poszukiwanie nieagresywnych metod rozwiązywania konfliktów
- zwiększenie integracji klasy

ZADANIA NAUCZYCIELI
- opracowanie cyklu planów metodycznych zajęć , które zostaną zrealizowane na GDDW                 (odpowiedzialni - wychowawcy, adresaci - uczniowie)
- szkoleniowe Rady Pedagogiczne - spotkania z psychologiem, policjantem (adresat - nauczyciele)
- konsekwentne zwracanie uwagi na negatywne zachowania uczniów w trakcie pełnienia dyżurów przez nauczycieli ( odpowiedzialni - nauczyciele, pracownicy szkoły, adresaci - uczniowie)
- spotkania indywidualne: uczeń - rodzic - nauczyciel (osoby odpowiedzialne - nauczyciele, adresat - uczniowie, nauczyciele, rodzice)

 

ZADANIA UCZNIÓW

- opracowanie cyklu planów metodycznych zajęć , które zostaną zrealizowane na GDDW ( odpowiedzialni - wychowawcy, adresaci - uczniowie)
- spotkania indywidualne: uczeń - rodzic - nauczyciel (osoby odpowiedzialne - nauczyciele, adresat - uczniowie, nauczyciele, rodzice)

ZADANIA RODZICÓW
- pedagogizacja rodziców - emocje, przyczyny zachowań agresywnych, wzmacnianie zachowań pozytywnych, eliminacja zachowań destrukcyjnych - warsztaty dla rodziców prowadzone przez osoby zaproszone z instytucji wspierających funkcje rodziny (odpowiedzialni - nauczyciele, adresat - rodzice)
- spotkania indywidualne: uczeń - rodzic - nauczyciel (osoby odpowiedzialne - nauczyciele, adresat - uczniowie, nauczyciele, rodzice)


2. Wagary

CELE
- kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich konsekwencje
- zapoznanie się z bieżącą sytuacją
- uczenie podejmowania roztropnych decyzji i krytycyzmu wobec własnej osoby
- nawiązanie współpracy między rodzicami a wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym

ZADANIA NAUCZYCIELI - odpowiedzialni nauczyciele i pedagog szkolny
- kontakt telefoniczny z rodzicami
- dwa tygodnie na dostarczenie usprawiedliwień
- konfrontacje: uczeń - rodzic - nauczyciel
- pogadanki na lekcjach wychowawczych
- praca warsztatowa na zzw
- skrupulatne adnotacje w dzienniku elektronicznym dotyczące spotkań z rodzicami
- organizowanie spotkań z pracownikami PPP w Gostyniu

- spotkania z pedagogiem lub psychologiem szkolnym uczniów, którzy wagarują

- minusowe punkty do zachowania za każdą godzinę nieusprawiedliwioną

ZADANIA UCZNIÓW - odpowiedzialni uczniowie wyznaczeni przez wychowawcę
- referaty na temat zagrożeń płynących z wagarów
- udział w spotkaniach z pracownikami PPP w Gostyniu
- aktywny udział w GDDW

ZADANIA RODZICÓW
- systematyczne uczestnictwo w tzw "drzwiach otwartych" - spotkania rodziców i nauczycieli w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00
- udział w proponowanych spotkaniach z nauczycielami bądź z zaproszonymi gośćmi - np. pracownicy PPP

 

3. Palenie papierosów i e-papierosów

CELE
- propagowanie mody na niepalenie
- poszerzanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów
- nabycie umiejętności bycia asertywnym
- pomoc w wyeliminowaniu nałogu

ZADANIA NAUCZYCIELI
- uświadamianie rodzicom przyczyn szkodliwości palenia papierosów; propozycja spotkań rodziców z higienistką szkolną (odpowiedzialni wychowawcy)
- poruszanie tematyki palenia papierosów na godzinach wychowawczych w formie pogadanki, rozmowy pouczającej lub projekcji filmu o szkodliwym wpływie nikotyny na organizm (odpowiedzialni - wychowawcy)
- problem asertywności, czyli jak być niezależnym i odmawiać propozycjom zachęcającym do palenia; spotkania z przedstawiciele PPP w Gostyniu, pedagogiem szkolnym (odpowiedzialni - wychowawcy klas, pedagog)
- pomoc w przygotowaniu i realizacji pomysłów uczniów związanych z profilaktyką antynikotynową w formie plakatów, wystaw, gazetek (odpowiedzialni - wszyscy nauczyciele)
- zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca spotkań palaczy na terenie szkoły np. toalety, boisko, teren wokół szkoły (odpowiedzialni - nauczyciele dyżurujący)
- informowanie rodziców o możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia PPP w Gostyniu w sytuacji, gdy rodziców zaniepokoi problem palenia papierosów przez dziecko (odpowiedzialni - pedagog, wychowawcy)

- udział w szkoleniach, happeningach, warsztatach ( w zależności od propozycji i możliwości w danym roku szkolnym)

ZADANIA UCZNIÓW

- poruszanie tematyki palenia papierosów na godzinach wychowawczych w formie pogadanki, rozmowy pouczającej lub projekcji filmu o szkodliwym wpływie nikotyny na organizm

- problem asertywności, czyli jak być niezależnym i odmawiać propozycjom zachęcającym do palenia; spotkania z przedstawiciele PPP w Gostyniu, pedagogiem szkolnym

- pomoc w przygotowaniu i realizacji pomysłów uczniów związanych z profilaktyką antynikotynową w formie plakatów, wystaw, gazetek

- udział w happeningach, warsztatach ( w zależności od propozycji i możliwości w danym roku szkolnym)

ZADANIA RODZICÓW

- udział w proponowanych spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji wspierających wychowawcze funkcje rodziny

- udział w wywiadówkach, „drzwiach otwartych”

4. Narkotyki i „dopalacze”

CELE
- rozpoznanie problemu narkomanii  i „dopalaczy”na terenie szkoły
- zaznajomienie z tematem narkomanii i „dopalaczy” rodziców, nauczycieli i uczniów
- kształtowanie odpowiedniej postawy wobec problemu narkomanii i „dopalaczy”
- zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat narkotyków i „dopalaczy”

ZADANIA NAUCZYCIELI
- omówienie problemu narkomanii i „dopalaczy”na godzinach wychowawczych (odpowiedzialni - wychowawcy klas; termin - przed 1 grudnia) – (filmy na DVD, pozycje książkowe dostępne w bibliotece szkolnej)
- zapraszanie gości z Punktu Konsultacyjnego "Monar" w Gostyniu oraz przedstawiciela KPP w Gostyniu (termin - według potrzeb)
- międzyklasowy konkurs na gazetkę ścienną na temat narkomanii (odpowiedzialni - sekcje gazetkowe klas i Samorząd Uczniowski; termin - marzec, kwiecień)
- prowadzenie na bieżąco teczek tematycznych, w których zostaną zebrane wiadomości z gazet, internetu, itp. dotyczące problematyki narkomanii (odpowiedzialni - biblioteka, p. higienistka)

- udział w happeningach, szkoleniach, prezentacjach, koncertach itp. poruszających problematykę uzależnień ( w zależności od propozycji i możliwości w danym roku szkolnym)

ZADANIA UCZNIÓW

- omówienie problemu narkomanii i „dopalaczy”na godzinach wychowawczych (odpowiedzialni - wychowawcy klas; termin - przed 1 grudnia) – (filmy na DVD, pozycje książkowe dostępne w bibliotece szkolnej)
- międzyklasowy konkurs na gazetkę ścienną na temat narkomanii (odpowiedzialni - sekcje gazetkowe klas i Samorząd Uczniowski; termin - marzec, kwiecień) – aktywny udział

- udział w happeningach, szkoleniach, prezentacjach, koncertach itp. poruszających problematykę uzależnień ( w zależności od propozycji i możliwości w danym roku szkolnym)

ZADANIA RODZICÓW

- aktywny udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji z powiatu gostyńskiego

- kontrola dzieci poprzez kontrolę postępów w nauce i zachowania

- udział w wywiadówkach i „drzwiach otwartych”

5. Brak umiejętności społecznych

Cele:

- zdiagnozowanie poziomu komunikacji między uczniami                                                              - praca nad poczuciem własnej wartości                                                                                      - zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem oraz zachowań asertywnych                              - kształtowanie odpowiedniej postawy wobec norm społecznych (obyczajowych, prawnych, religijnych)

ZADANIA NAUCZYCIELI
- systematyczne zwracanie uwagi podczas zajęć lekcyjnych na sposób wypowiadania się, umiejętność słuchania, zadawania pytań, kulturę dyskusji oraz formułowania opinii przez uczniów
- wykorzystywanie na lekcjach zzw filmu na DVD, dostępnego w bibliotece szkolnej p.t.  „Savoir vivre”
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Gostyniu - prowadzenia zajęć przez psychologa
- upowszechnienie na godzinach lekcyjnych metody "drzewka decyzyjnego"
- trening asertywny na lekcjach wychowawczych

ZADANIA UCZNIÓW
- aktywne uczestnictwo w pracach samorządu klasowego i uczniowskiego jako przygotowanie do pełnienia podobnych ról w życiu dorosłym
- przedstawienia szkolne nawiązujące do problematyki braku umiejętności społecznych (komunikacja, poczucie własnej wartości, konflikty, stres, asertywność, nieprzestrzeganie norm

ZADANIA RODZICÓW
- włączenie się w organizację imprez szkolnych
- udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi
- stały kontakt z wychowawcą i pedagogiem szkolnym

 

6. Alkohol i napoje energetyczne

ZADANIA
- spotkanie informacyjne dla nauczycieli na temat postępowania w sytuacjach problemowych np. w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości ucznia na terenie szkoły (odpowiedzialny - dyrektor szkoły)
- zaproszenie przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub innej placówki na ogólne spotkanie z rodzicami ( odpowiedzialny - pedagog szkolny)
- w planie pracy wychowawczej nauczyciel uwzględnia przeprowadzenie zajęć na temat szkodliwości spożywania alkoholu i napojów energetycznych w wybrany przez siebie sposób - pogadanka, film, zajęcia warsztatowe ( odpowiedzialni - wychowawcy klas)
- tworzenie tematycznych gazetek ściennych, uczestnictwo w konkursach plastycznych, udział w akcjach przygotowywanych przez inne organizacje ( odpowiedzialni - uczniowie z pomocą nauczycieli)

CELE
- uświadomienie uczniom, jak szkodliwy wpływ na organizm ma nadużywanie alkoholu i napojów energetycznych
- informowanie uczniów o miejscach, w których mogą szukać pomocy
- upowszechnienie zdrowego stylu życia, udział w programie „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”

7. Cyberprzemoc

Cele:

- rozpoznanie zagrożenia na terenie szkoły (ankieta przeprowadzona wśród uczniów)

- zapoznaie uczniów, nauczycieli, rodziców z problemem uzależnienia do komputera, internetu, telefonu (infoholizm)

- zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat cyberprzemocy oraz zagrożeń płynących z sieci i nadużywania multimediów ( w miarę możliwości w ciągu całego roku szkolnego)

Zadania

- poruszanie problematyki infoholizmu na GDDW

- wskazanie uczniom miejsc, w których mogą szukać pomocy

- zachęcanie do innego (na świeżym powietrzu, w ruchu) sposobu spędzania czasu wolnego

- zachęcanie rodziców do kontrolowania stron internetowych (facebook, fotka TV, nk, Instagram, ask.fm,  informacje o filtrach rodzicielskich)

IV. Ewaluacja

Ewaluacja jest niezbędnym elementem w prawidłowej realizacji programu profilaktycznego. Dlatego też, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, w trakcie każdego roku szkolnego będziemy badać skuteczność działania Szkolnego Programu Profilaktyki poprzez przeprowadzenie diagnozy wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Wyniki posłużą do organizacji pracy w następnym roku szkolnym.

V. Podsumowanie

Na podstawie analizy czynników chroniących i czynników ryzyka oraz wyznaczonych sobie zadań możemy wnioskować, że tak naprawdę najważniejszy cel profilaktyki to pobudzenie ludzi dorosłych do ponownego zajęcia się wychowaniem. Listę kandydatów do tego ważnego zajęcia otwierają rodzice, następnie nauczyciele, ale również dziennikarze, policjanci, urzędnicy, pracownicy socjalni, sędziowie, a także sąsiedzi i inne osoby.
Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki stanowi wyzwanie dla współczesnej szkoły. Może to jednak pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, z którymi borykamy się obecnie.

Załącznik nr 1

Harmonogram działań profilaktycznych

Rok szkolny 2015/2016

Semestr I
L.p Działania Termin
1 Zajęcia integracyjne dla klas I wrzesień 2015
2 „Odpowiedzialność karna osób nieletnich i małoletnich” – spotkania z przedstawicielem KPP w Gostyniu październik 2015
3 Zajęcia z wychowawcą w kl. I „Czy jestem w szkole bezpieczny?”;  „Cyberprzemoc- internet nie jest bezpieczny” wrzesień/październik 2015
4 „Stop uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu” – spektakl i warsztaty profilaktyczne wrzesień 2015
5 „Prawa człowieka” – spotkanie z podróżnikiem listopad 2015
6 „Trollololo” – udział w przedstawieniu profilaktycznym (klasa IIb i Ib) – bezpieczeństwo w sieci

listopad 2015

7 „Razem bezpieczniej” – zajęcia na temat przemocy dla dziewcząt klas II

październik 2015

8 Udział w happeningu dotyczącym dopalaczy, organizowanym przez KPP w Gostyniu (klasy IIIf i IIf) wrzesień 2015
9 Projekcja filmu edukacyjnego „Dopalacze niszczą życie”, przeprowadzona przez KPP w Gostyniu wraz z pogadanką na w/w temat

styczeń/luty/marzec

2016

10 Spotkanie dla rodziców na temat substancji psychoaktywnych, które prowadziła p. Hanna Jędrzejewska – pracownik MONAR z Leszna wrzesień 2015
11 Udział młodzieży i nauczycieli w rządowym programie „Bezpieczna+”, którego celem była aktywizacja uczniów, szerzenie idei wolontariatu oraz wspieranie akcji charytatywnych.

październik – grudzień

2015

12 Światowy Dzień Walki z Aids – prezentacja multimedialna na godzinach wychowawczych, gazetki ścienne 1 grudnia 2015
13 Realizacja tematów profilaktycznych na godzinach wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawczej w danej klasie I semestr
Semestr II
L.p Działania Termin
1 Spotkania uczniów wszystkich klas naszego gimnazjum z pracownikiem MONAR z Leszna p. Hanną Jędrzejewską

marzec/kwiecień

2016

2

Udział w obchodach Światowego Dnia bez Papierosa

Zajęcia z wychowawcą- „Palenie papierosów  przez nastolatków-szpan czy potrzeba?”

31 maja 2016r
3 Spotkania z doradcą zawodowym luty 2016
4 Moje mocne strony – zajęcia dla klas I maj/czerwiec 2016
5 Bezpieczne wakacje – spotkanie z przedstawicielem KPP w Gostyniu czerwiec 2016
6 Udział w działaniach profilaktycznych w związku z organizowanym na terenie Gostynia „Przystankiem PaT” czerwiec 2016
7 „Stop uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu” – udział uczniów klas II w spektaklu i warsztatach profilaktycznych luty 2016
8 Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” realizowany w ramach programu „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”  - program profilaktyczny dla klasy Ib przeprowadzony przez pracownika Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gostyniu p. Małgorzatę Jasik

marzec /kwiecień 2016

9 Kształtowanie nawyków prozdrowotnych wśród uczniów gimnazjum – program „Trzymaj formę” luty-maj 2016
10 Zmniejszenie liczby młodzieży zagrożonych nadwagą, otyłością o chorobami dietozależnymi – udział w programie „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”

luty – maj 2016

11 Realizacja tematów profilaktycznych na godzinach wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawczej w danej klasie II semestr

Do wakacji pozostało:

22.06.2018 - 24:00 o'clockCDUB - CountDown-Up Big

Projekt Insta.Ling

 

instaling logo male

instaling buzka male

 

Szkoła partnerska w Steinach

Nordschule Steinach

 

Schule

 

 

 

Szkoła partnerska w Nowym Tomyślu

Wymiana młodzieży polsko - niemeckiej w naszym Gimnazjum odbyła sę dzięki:logo pnwm

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Judyty, Szymona, Tadeusza

inowacyjna2

mm baner 2013

Kreatywna szkoła

CCI20140701 0004

Innowacyjna szkoła 2010

CCI20140701 0001

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków

CCI20140701

Aktywna Edukacja

aktywna

Certyfikowane Labolatorium ECDL

ecdl2

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information