Dokumenty szkolne

bip

Synergia LOGO full color1 300x961

ppp

outlook

siteIcon

youtube

Programowanie

l2 logo

  • czytelnia01
  • 001
  • 002
  • Popołudnie z dobrą książką - zdjęcia
  • Nadanie imienia Mistrzów Sportu
  • Zachowaj Trzeźwy Umysł

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych


Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.
Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§2.
1. Ilekroć w regulaminie mowa o:
1. szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr w Gostyniu,
2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Gimnazjum nr 1 w Gostyniu,
3. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
4. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
5. materiały edukacyjne - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
6. materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności,
7. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Gostyń.
Rozdział 2
Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych
§3.
1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego – zajęć dydaktycznych.
4. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
5. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
6. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później
niż do 15 września danego roku szkolnego.
7. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
8. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu umowy przez rodzica lub prawnego opiekuna umowy użyczenia podręcznika, której jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.
9. Wzór umowy, zawartej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
10. Za zebranie podpisanych umów użyczenia odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który po podpisaniu umowy, jeden jej egzemplarz przekazuje niezwłocznie do biblioteki szkolnej oraz nauczyciel bibliotekarz.
11. Materiały ćwiczeniowe też podlegają zwrotowi.
§4.
Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z koniecznością zwrotu wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Rozdział 3
Obowiązki ucznia z wypożyczaniem
§5.
1. Uczniowie są zobowiązani do:
a) używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,
c) chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.
2. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.
3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.
Rozdział 4
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręczników i materiałów edukacyjnych
§6.
1. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. Zwrot ostatniej części następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
2. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1., realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz.
4. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust.3, dokonują oględzin i określają stopień jego zużycia, uszkodzenia.
5. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie nauczyciela uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić .
6. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
7. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem, materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
8. Stan podręcznika/materiału edukacyjnego określa się w skali:
- bardzo dobry – zużycie minimalne,
- dobry – zużycie niewielkie,
- dostateczny- zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika,
Stan podręcznika/materiału edukacyjnego wraz z datą oględzin wpisywany jest przez nauczyciela bibliotekarza pod numerem inwentarzowym danego podręcznika.
9. W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto szkoły lub w sekretariacie szkoły.
10. Przy sporządzaniu protokołu, o którym mowa w ust. 6 może być obecny rodzic ucznia.
W przypadku nieobecności rodzica w celu uzyskania od rodziców kosztu utraconego lub zniszczonych podręczników wysyła się wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
11. Wartość podręczników określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
12. Zapisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
§7.
Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§8.
1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
2.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. Podlega opublikowaniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

Do wakacji pozostało:

22.06.2018 - 24:00 o'clockCDUB - CountDown-Up Big

Projekt Insta.Ling

 

instaling logo male

instaling buzka male

 

Szkoła partnerska w Steinach

Nordschule Steinach

 

Schule

 

 

 

Szkoła partnerska w Nowym Tomyślu

Wymiana młodzieży polsko - niemeckiej w naszym Gimnazjum odbyła sę dzięki:logo pnwm

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Judyty, Szymona, Tadeusza

inowacyjna2

mm baner 2013

Kreatywna szkoła

CCI20140701 0004

Innowacyjna szkoła 2010

CCI20140701 0001

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków

CCI20140701

Aktywna Edukacja

aktywna

Certyfikowane Labolatorium ECDL

ecdl2

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information