Dokumenty szkolne

bip

Synergia LOGO full color1 300x961

ppp

outlook

siteIcon

youtube

Programowanie

l2 logo

  • czytelnia01
  • 001
  • 002
  • Popołudnie z dobrą książką - zdjęcia
  • Nadanie imienia Mistrzów Sportu
  • Zachowaj Trzeźwy Umysł

Statut

Tekst jednolity Statutu Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu.
- stan na 16 marca 2016 r. -
ROZDZIAŁ 1
Nazwa szkoły
§ 1.

Nazwa szkoły zawiera określenie:
1. Typ szkoły: gimnazjum.
2. Numer porządkowy szkoły: nr 1
3. Siedziba: siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Gostyniu przy ulicy Kościelnej 4.

§ 2.

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:
"Gimnazjum nr 1 w Gostyniu im. Mistrzów Sportu".
1. Na pieczęci okrągłej używana jest nazwa: "Gimnazjum nr 1 w Gostyniu", na pieczątce: "GIMNAZJUM Nr1 im. Mistrzów Sportu. ul. Kościelna 4 63-800 GOSTYŃ Regon 411125232" lub "GIMNAZJUM nr 1 im. Mistrzów Sportu
63-800 Gostyń, ul. Kościelna 4 tel.(065) 572 01 83, fax (065) 572 71 44 NIP 696-16-24-259, Regon 411125232.

§ 3.

1. Imię gimnazjum nadaje organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców i uczniów.
2. Imię gimnazjum powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej tegoż gimnazjum.
ROZDZIAŁ 2
Inne informacje o gimnazjum
§ 4.

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Gostyń.
2. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
3. Cykl kształcenia trwa trzy lata.
4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Szkoła może prowadzić klasy: z rozszerzonym programem z różnych przedmiotów, integracyjne, oddział międzynarodowy oraz oddziały przysposabiające do pracy.

§ 5.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z:
1) darowizn,
2) spadków.
4. Środki specjalne mogą być przeznaczone na :
1) działalność dydaktyczno – wychowawczą;
2) zakup pomocy naukowych i wyposażenia szkoły;
3) zakup materiałów na remonty i konserwacje;
4) zakup środków czystości, materiałów biurowych,
5) opłaty za usługi (np.: remonty, transport, przeglądy);
6) żywienie uczniów, pracowników;
7) pomoc rzeczowa dla uczniów w trudnej sytuacji;
8) wynagrodzenia wynikające z działalności jednostki oświatowej;
9) inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.
ROZDZIAŁ 3
Cele i zadania
§ 6.
1. W gimnazjum uczeń realizuje III etap kształcenia ogólnego, który tworzy spójną całość z IV etapem kształcenia, choć realizowanym w innej szkole i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie.
2. Celem kształcenia w gimnazjum jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
3. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów w trakcie kształcenia w gimnazjum należą:
1) czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadzące do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) myślenie naukowe - umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
6) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
7) umiejętność pracy zespołowej.
4. Zadania szkoły:
1) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej, na zajęciach z różnych przedmiotów;
3) skuteczne nauczanie języków obcych podczas zajęć dostosowanych do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszym etapie edukacyjnym;
4) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
5) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi intelektualnemu i społecznemu, takich, jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
6) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
5. Działalność edukacyjna szkoły jest określona poprzez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczy szkoły;
3) program profilaktyczny szkoły.
6. Zadaniem gimnazjum jest takie przygotowanie i realizacja szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego oraz profilaktycznego szkoły, by tworzyły spójną całość i uwzględniały wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej,
7. Nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
8. W gimnazjum wymaga się od uczniów wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
ROZDZIAŁ 4
Organy gimnazjum
§ 7.

1. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor gimnazjum;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:
1) Dyrektor gimnazjum.
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
e) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej
f) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
g) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
h) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum;
i) dysponuje środkami finansowymi;
j) opracowuje arkusz organizacyjny, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku;
k)ustala ostatecznie wymiar godzin, uwzględniając godziny, które ma do dyspozycji;
l) dba o powierzone mienie;
ł) wydaje polecenia służbowe;
m)dokonuje oceny pracy nauczycieli;
n) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela";
o)kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego;
p) reprezentuje gimnazjum na zewnątrz;
r) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
s) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;
t) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
u) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
w) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
x) dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
y) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, przedstawia Radzie Pedagogicznej terminy tzw. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
z) organizuje i inicjuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
ź) informuje pisemnie rodziców ucznia o ustalonych dla niego formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
ż) organizuje zajęcia dodatkowe

2) Rada Pedagogiczna:
a) zatwierdza plany pracy gimnazjum;
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej (styczeń) i końcoworocznej (czerwiec) uczniów;
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
d) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu.
e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
f) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora;
g) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
h) opiniuje tygodniowy podział godzin;
i). opiniuje projekt planu finansowego;
j) opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć
k) wprowadza dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
l) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki,
ł) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
m) może promować ucznia do klasy programowo wyższej na zasadach określonych w § 73 ust. 2 niniejszego Statutu.
2.l) Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.
3) Rada Rodziców:
a) występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty;
b) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
c) działa na rzecz stałej poprawy bazy;
d) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły;
e) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
f) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum;
g) opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,
h) szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:
- kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
- organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
- tryb podejmowania uchwał,
- zasady wydatkowania funduszy;
i) regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.
4) Samorząd Uczniowski:
a) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli;
b) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania,- form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
- trzy sprawdziany w ciągu tygodnia obejmujące materiał większy niż z trzech tematów lekcyjnych, przy czym nie więcej jak jeden dziennie,
- tygodniowe uprzedzenie o sprawdzianie obejmującym materiał większy niż z trzech tematów lekcyjnych;
c) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- prawo do organizacji życia szkolnego,
- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
d) opracowuje Regulamin swojej działalności.
3.Zasady rozwiązywania konfliktów:
1)Dyrektor - Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet:
a) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto..;
b) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum;
c) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
d) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem, a rodzicem;
e) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum;
f) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;
g) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała społecznych organów gimnazjum jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu;
h)w sprawach spornych ustala się co następuje:
- uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU lub za pośrednictwem przewodniczącego klasy,
- przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem - opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzygnie sporne kwestie,
-sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

§ 8.

1. W gimnazjum tworzy się stanowisko(a) wicedyrektora(ów).
1)Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowisk, o których mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów (min. 12 na jednego wicedyrektora).
2) Zakres kompetencji dla wicedyrektora:
a)przygotowuje projekty tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny w zakresie określonym przez dyrektora;
c) przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli;
d) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli;
e) prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego;
f) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotycząca efektów kształcenia i wychowania;
g) wykonuje inne czynności i zadania zalecone przez dyrektora gimnazjum. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany podpisem.
ROZDZIAŁ 5
Organizacja gimnazjum

§ 9.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Oświaty i Sportu.

§ 10.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 11.

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 32. Uczniowie w trzyletnim cyklu nauki musza zrealizować wszystkie zajęcia w liczbie godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania dla III etapu edukacyjnego.
2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów przyjętych z obwodu ustalonego dla gimnazjum, oraz z poza obwodu o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

§ 12.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowi i higieny pracy.

§ 13.

1. Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 14.

1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
1) języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
2) wychowania fizycznego (grupa liczy od 12 do 26 uczniów).

§ 15.

1.Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub miedzyoddziałowych.
2.Celem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest wspomaganie rozwoju ucznia z upośledzeniem umysłowym.
3. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują w szczególności:
1)wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności;
2)kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
3)usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki;
4)naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz przejawianej przez niego aktywności.
§ 16.

1. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do zawodu.
2. Klasę, organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w punkcie 1 na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wyniki sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 17.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; popularyzowaniu wiedzy o regionie.
2. Do zadań bibliotekarza należy:
1) opracowanie rocznych planów pracy biblioteki, regulaminów korzystania z wypożyczalni, czytelni, Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej;
2) prowadzenie warsztatu informacyjnego - księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki;
3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności zbiorów dla ucznia przed i po lekcjach;
4) udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji i poradnictwo w doborze lektury;
5) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa - konkursy;
6) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;
7) organizowanie pracy aktywu bibliotecznego;
8) przedstawianie informacji o stanie czytelnictwa wychowawcom i radzie pedagogicznej;
9) przygotowywanie sprawozdań semestralnych rocznych, statystyki dziennej, miesięcznej, semestralnej, rocznej, prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
10) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów;
11) współpraca z innymi bibliotekami;
12) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością.
13) gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie uczniom podręczników, materiałow edukacyjnych oraz przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych zgodnie z „Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych“

§ 18.

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu organizuje się zajęcia opiekuńcze.

§ 19.

Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:
1. Sale dydaktyczne, które znajdują się w obiekcie Gimnazjum w Gostyniu przy ulicy Kościelnej 4
2. Salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
3. Boiska sportowe,
4. Pomieszczenia biblioteczne,
5. Pomieszczenia administracyjne.
§ 20.

1. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego.
2. Szkoła nie pobiera opłaty od rodziców z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, bez względu na postać i spsoób przekazywania tych informacji.
ROZDZIAŁ 6
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum
§ 21.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga, oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
3. W gimnazjum mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego następujące stanowisk administracji i obsługi:
1) księgowy;
2) sekretarz szkoły;
3) sprzątaczki;
4) woźny hali sportowej;
5) woźny;
6) rzemieślnik.
4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

§ 22.

1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
3) przestrzegać zapisów statutowych;
4) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
5) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie;
6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów;
7) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu;
8) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów;
9) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem;
10) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
11) przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i innych konkursów;
12) udzielać informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz zachowaniu;
13)wnioskować o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
14) wnioskować o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują;
15) opracować lub wybrać programy nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
16) przedstawiać sprawozdania z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych na zebraniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego;
17) dbać o poprawność językową własną i uczniów;
18) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
19) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne;
20) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
21) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt;
22) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych;
23) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania;
24) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
25) informować uczniów oraz ich rodziców na początku każdego roku szkolnego o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
26) przechowywanie dokumentacji związaniej z pisemnymi pracami kontrolnymi ucznia do końca roku szkolnego tj. 31sierpnia.
3. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 23.

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum.
3. Do zadań zespołu m. in. należy:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
3) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy.
5. Pracą zespołu kieruje wychowawca danego oddziału.
6. Do zadań zespołu należą:
1) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) opracowanie zakresu pomocy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce;
3) dokonanie okresowej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
4)analiza bieżących postępów i osiągnięć uczniów w tym oddziale;
5) analiza wyników próbnych i zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych;
6)analiza wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale;
7) ustalenie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do całego zespołu i pojedynczych uczniów.
8) ustalenie wspólnych działań, np. wycieczki.

§ 24.

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca, w miarę możliwości, będzie opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres ich nauki w gimnazjum.
3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

§ 25.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, inicjować udzielanie pomocy oraz jeśli uzna taką potrzebę, informować innych nauczycieli o sytuacji ucznia;
2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne;
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
koordynacji oddziaływań wychowawczych;
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
5) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Gostyniu;
6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu;
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia oraz ewentualnej absencji ( telefoniczna rozmowa z rodzicami lub opiekunami ucznia po 3 dniach nieobecności dziecka w szkole);
11) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym;
12) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych/końcoworocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia;
13) uczestniczyć w zebraniach z rodzicam;
14) informować rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
15) informować na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, świadectwa szkolne, teczkę wychowawcy).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony : Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyniu i pedagoga szkolnego, psychologa.
5. Wychowawca informuje klasę o obowiązku uczestnictwa w projekcie edukacyjnym.
ROZDZIAŁ 7
Uczniowie gimnazjum
§ 26.
1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód i wyrażających chęć kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu.Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik sprawdzianu po klasie szóstej.
3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
4. Nabór kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum:
a) którym ustalono obwód - na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka zamieszkałego w tym obwodzie oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
b) spoza obwodu – na podstawie wniosku rodziców dziecka oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył i przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę średnia ocen uzyskanych na świadectwie, świadectwo z wyróżnieniem, ocena z przedmiotu kierunkowego, ilość punktów zdobytych na sprawdzianie, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
1) punktowana średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- 20 pkt. – średnia 5,51- 6,0
- 16 pkt. – średnia 4,51 - 5,50
- 12 pkt. – średnia 3,51 – 4,50
- 8 pkt. – średnia 2,51 – 3,50
- 4 pkt. – średnia 2,00 – 2,50
2) ocena z przedmiotu kierunkowego (w zależności od wybranego profilu: matematyka, język polski, przyroda, język obcy, informatyka, wychowanie fizyczne oraz średnia ocen z przedmiotów artystycznych: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- 20 pkt. – stopień celujący
- 16 pkt. – stopień bardzo dobry
- 12 pkt. – stopień dobry
- 8 pkt. – stopień dostateczny
- 4 pkt. – stopień dopuszczający
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt.
4) osiągnięcie w konkursach ogólnopolskich, organizowanych przez kuratorów oświaty
( organizowanych na podstawie porozumień między województwami) tytułu:
a) finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
5) osiągnięcie w wojewódzkich konkursach, organizowanych przez kuratorów oświaty:
a) dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
c) co najmniej dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
d) dwa lub więcej tytuły finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
e) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
6) osiągnięcie w zawodach wiedzy, organizowanych przez inne podmioty ( wojewódzkie, powiatowe) – odpowiednio 5 lub 3 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danym konkursie);
7) osiągnięcie artystyczne ( międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe) – skala – odpowiednio od 4 do 1 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danym konkursie);
8) osiągnięcie sportowe ( międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe) – skala – odpowiednio od 4 do 1 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danej dyscyplinie)
9) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2pkt;
5. Kandydaci spoza obwodu do poszczególnych klas pierwszych łącznie mogą uzyskać 100 pkt.
- 40 pkt. – świadectwo
- 5 pkt. – świadectwo z wyróżnieniem
- 40 pkt. – sprawdzian po klasie szóstej
- 13 pkt. – konkursy, zawody sportowe
- 2 pkt. – wolontariat
Ponadto kandydaci spoza obwodu mogą uzyskać dodatkowe punkty na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
- kandydat mieszka na terenie gminy Gostyń – 10 pkt.;
- w szkole spełnia obowiązek szkolny rodzeństwo dziecka – 8 pkt.;
- niepełnosprawność kandydata – 4 pkt.;
- w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu nalżytej opieki – 2pkt.
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia w/w kryteriów są oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).
6. W Gimnazjum nr 1im. Mistrzów Sportu obowiązuje system przydziału kandydatów do poszczególnych klas pierwszych na podstawie przelicznika punktowego za średnią ocen uzyskanych na świadectwie, świadectwo z wyróżnieniem, ocena z przedmiotu kierunkowego, ilość punktów zdobytych na sprawdzianie oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:
1) punktowana średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- 20 pkt. – średnia 5,51- 6,0
- 16 pkt. – średnia 4,51 - 5,50
- 12 pkt. – średnia 3,51 – 4,50
- 8 pkt. – średnia 2,51 – 3,50
- 4 pkt. – średnia 2,00 – 2,50
2) ocena z przedmiotu kierunkowego (w zależności od wybranego profilu: matematyka, język polski, przyroda, język obcy, informatyka, historia, wychowanie fizyczne) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- 20 pkt. – stopień celujący
- 16 pkt. – stopień bardzo dobry
- 12 pkt. – stopień dobry
- 8 pkt. – stopień dostateczny
- 4 pkt. – stopień dopuszczający
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt.
4) osiągnięcie w konkursach ogólnopolskich, organizowanych przez kuratorów oświaty
( organizowanych na podstawie porozumień między województwami) tytułu:
a) finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
5) osiągnięcie w wojewódzkich konkursach, organizowanych przez kuratorów oświaty:
a) dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
c) co najmniej dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
d) dwa lub więcej tytuły finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
e) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
6) osiągnięcie w zawodach wiedzy, organizowanych przez inne podmioty ( wojewódzkie, powiatowe) – odpowiednio 5 lub 3 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danym konkursie);
7) osiągnięcie artystyczne ( międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe) – skala – odpowiednio od 4 do 1 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danym konkursie);
8) osiągnięcie sportowe ( międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe) – skala – odpowiednio od 4 do 1 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danej dyscyplinie)
9) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2pkt;
7. Kandydaci do poszczególnych klas pierwszych łącznie mogą uzyskać 100 pkt.
- 40 pkt. – świadectwo
- 5 pkt. – świadectwo z wyróżnieniem
- 40 pkt. – sprawdzian po klasie szóstej
- 13 pkt. – konkursy, zawody sportowe
- 2 pkt. – wolontariat
8. Ułożenie listy rankingowej kandydatów do utworzonych klas pierwszych odbywa się na podstawie powyższych ustaleń.
9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
10. Przydziału do poszczególnych oddziałów klasowych dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie listy rankingowej oraz deklaracji kandydata zawartej we wniosku lub zgłoszeniu, a dotyczącej wyboru profilu klasy.
11. W Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu , w zależności od zainteresowania kandydatów, istnieje możliwość utworzenia klas o następujących profilach: matematyczny, biologiczny, humanistyczny, językowy, informatyczny z wykorzystaniem IPadów, artystyczny, sportowy .
12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości utworzone listy klasowe.
13. Rodzic/opiekun prawny może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej, składając pisemne uzasadnienie prośby o zmianę przydziału. Wniosek należy kierować do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty ogłoszenia list klasowych.

§ 27.

1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:
1) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania oraz zasad sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności;
3) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
4) rozwijania talentów, zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
5) reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach;
6) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi, pedagogowi szkolnemu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskanie od nich pomocy (odpowiedzi, wyjaśnień);
7) do jawnego i życzliwego oceniania na bieżąco stanu swojej wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z zachowania;
8) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
9)powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
11) informacji na temat możliwości uzyskania pomocy stypendialnej;
12) jawnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra szkoły i osób trzecich;
13) rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
14)korzystania z poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;
15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły;
16) w razie konieczności telefonicznego skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami, uczeń może skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły. Jeżeli skorzystanie z tego telefonu nie jest możliwe uczeń może w obecności nauczyciela skorzystać z telefonu komórkowego. Jeżeli uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela wówczas zostaje on uczniowi odebrany, złożony w sekretariacie szkoły i oddany rodzicom lub prawnym opiekunom.
17) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
a) 2015/2016 – uczniowie klas I
b) 2016/2017 – uczniowie klas I i II
c) od 2017/2018 – wszyscy uczniowie szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) uczęszczania na zajęcia lekcyjne:
a) punktualne przychodzenie na lekcje;
b) systematyczny udział w zajęciach lekcyjnych.
2) przygotowania się do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa;
3) okazywania szacunku nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły;
4) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły;
5) właściwego zachowania się na lekcjach i przerwach;
6) podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego;
7) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
3. Uczeń:
1) nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, e-papierosów i innych środków odurzających;
2) dba o czysty i schludny wygląd;
a)na uroczystości szkolne typu: inauguracja roku szkolnego, egzamin gimnazjalny, zakończenie roku szkolnego, obowiązuje strój galowy.
3) Przestrzega zasad kultury współżycia:
a) przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności;
b) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi;
c) posługuje się poprawną polszczyzną.
4) Umożliwia nauczycielowi kontakt z rodzicami:
a) przekazuje informacje o spotkaniach i wywiadówkach;
b) przynosi podpis pod informacją i oceną;
c)systematycznie i terminowo przynosi pisemne usprawiedliwienia z podaniem konkretnej daty i powodu nieobecności (w ciągu dwóch tygodni od terminu ostatniej nieobecności);
5) Dba o honor i tradycję szkoły, współtworzy jej autorytetu.
4. Uczeń ma obowiązek naprawić wyrządzone przez siebie szkody.
§28.
1.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
1) Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do złożenia skargi w terminie 3 dni od naruszenia praw ucznia w drodze:
a) ustnej do:
- przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
- opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
- wychowawcy;
- pedagoga;
- dyrektora szkoły.
b) pisemnej do:
- dyrektora;
- rady pedagogicznej.
2) Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia.
3) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych.
§29.
1.Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole wprowadza się procedurę zwalniania z zajęć lekcyjnych.
2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców(prawnych opiekunów);
2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców(prawnych opiekunów) i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
3.Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby napisanej i podpisanej przez rodzica ( prawnego opiekuna) lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu rodzica (prawnego opiekuna). W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor i dyrektor szkoły.
4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do higienistki szkolnej, która po stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły.
5. Dziecko odbiera rodzic (prawny opiekun) najszybciej jak to możliwe.
6. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających wzywa się policję.
7. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu Sali lekcyjnej wzywa higienistkę szkolną, która przejmuje opiekę nad uczniem.
8. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.
9. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej lub odwołania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej danej klasy zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczyciela lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
§30.

1. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum:
1)Pochwały:
a) ustna wobec klasy udzielona przez nauczyciela czy wychowawcę;
b) ustna wobec społeczności szkolnej udzielona przez Dyrektora Szkoły;
c) pisemna do dziennika lub dzienniczka uczniowskiego udzielona przez nauczyciela czy wychowawcę.
2)Nagrody indywidualne:
a) dyplomy;
b) zapoznanie społeczności szkolnej i pozaszkolnej z osiągnięciami i dokonaniami ucznia w formie wzmianki np. na gazetce ściennej, w gazetce szkolnej lub prasie lokalnej;
c) nagrody rzeczowe finansowane z budżetu szkoły przez Radę Rodziców lub sponsorów,
e) dla absolwenta z najlepszymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem oraz udokumentowanymi osiągnięciami poświadczającymi zaangażowanie w życie społeczne, kulturalne i sportowe szkoły i miasta - nagroda pieniężna finansowana przez Radę Rodziców.
3)Nagrody dla społeczności klasowej:
a) dyplomy;
b) immunitet uczniowski zdobywany podczas imprez szkolnych.

3. Uczeń gimnazjum może otrzymać pochwały i nagrody za:
1) pracę na rzecz szkoły i społeczności lokalnej;
2) wzorową postawę moralna i społeczną;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych;
4) rozwijanie i pracę nad własnymi słabościami.

4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.

6. Ustala się następujące rodzaje kar.
1)Za palenie papierosów:
a) prace porządkowe na rzecz szkoły określone przez dyrekcję szkoły lub nauczycieli;
b) nagana wychowawcy i dyrektora;
c) informacja pisemna do rodziców (prawnych opiekunów).
2)Za używanie wulgaryzmów:
a) dodatkowe zadanie (pisemne lub ustne) określone przez wychowawcę.
3)Za niszczenie mienia szkoły:
a) naprawa lub zwrot kosztów naprawy.
4)Za naruszenie godności osobistej (bójki, przezwiska, groźby, pobicia):
a) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
b) zakaz reprezentowania szkoły;
c) informacja pisemna do rodziców (prawnych opiekunów);
d) w skrajnych przypadkach wezwanie rodziców (prawnych opiekunów).
5)Za próby wymuszania, kradzieży, przyjście do szkoły pod wpływem działania środków odurzających, alkoholu (lub ich posiadanie):
a) wezwanie policji i rodziców (prawnych opiekunów);
b) nagana dyrektora szkoły.
6)Opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw między zajęciami:
a) praca na rzecz szkoły wyznaczona przez dyrekcję szkoły.
7)Wagary:
a) zwrócenie się z wnioskiem do odpowiednich władz o kary pieniężne;
b) praca społeczna wyznaczona przez dyrekcję szkoły;
c) informacja pisemna do rodziców (prawnych opiekunów).
8)Brak szacunku wobec pracowników szkoły:
a) przeprosiny w obecności rodziców (prawnych opiekunów);
b) prace społeczne na rzecz szkoły;
c) nagana dyrektora szkoły.

7. Za drastyczne nieprzestrzeganie i ciężkie naruszenie prawa i obowiązków ucznia dyrektor gimnazjum może wystąpić z wnioskiem do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni.
9.Uczeń gimnazjum, który ukończył 18 lat, może być skreślony z listy uczniów na wniosek Dyrektora szkoły i na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku: nieusprawiedliwionych nieobecności, stosowania przemocy wobec innych, dewastacji mienia, palenia papierosów na terenie szkoły, spożywania alkoholu (lub będąc pod jego wpływem) na terenie szkoły, zażywania lub rozprowadzania wśród uczniów środków odurzających, gróźb karalnych wobec uczniów, zachowań mających na celu wymuszenia od innych uczniów np. pieniędzy, lekceważącego stosunku do nauki.
10. Uczeń, który ukończył 18 lat nie podlega obowiązkowi szkolnemu. Może jednak kontynuować naukę w celu ukończenia gimnazjum, po wypełnieniu pisemnego oświadczenia, w którym zdeklaruje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz przestrzegania postanowień statutowych dotyczących wszystkich uczniów gimnazjum.
ROZDZIAŁ 8
Wewnątrzszkolny system oceniania
Postanowienia wstępne

§ 31.

Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I - III gimnazjum.

§ 32.

Zasady oceniania opracowane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 33.

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

§ 34.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
§ 35.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Nauczyciele informują:
1) uczniów - na pierwszych zajęciach zajęć edukacyjnych;
2) rodziców (prawnych opiekunów) - podczas zebrania do 30 września. Termin ten stanowi datę końcową, do której rodzice zobowiązani są zapoznać się z w/w wymaganiami.

§ 36.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. (Uczniów na godzinie wychowawczej; rodziców na zebraniu).

§ 37.

1. Nauczyciel oceny bieżące, spostrzeżenia i informacje o uczniach gromadzi w elektronicznym dzienniku lekcyjnym i dzienniczku ucznia.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana:
1) uczniowi - w czasie lekcji;
2) rodzicom - w czasie wywiadówek, dni otwartych lub po ustaleniu z nauczycielem innego terminu.
4. Nauczyciel przechowuje prace pisemne do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

§ 38.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
3. Dyrektor szkoły zwalnia z nauki drugiego języka obcego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia.
4. Uczeń zwolniony z zajęć informatyki lub technologii informacyjnej oraz nauki drugiego języka obcego przebywa w czasie trwania zajęć w świetlicy szkolnej. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przebywa ze swoją klasą, grupą, nie biorąc udziału w ćwiczeniach.

§ 39.

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne, ustala się według następującej skali:
stopień celujący - 6
stopień bardzo dobry - 5
stopień dobry - 4
stopień dostateczny - 3
stopień dopuszczający - 2
stopień niedostateczny – 1
§ 40.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 41.

1. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło albo formy sprawdzania wiedzy, albo treści, albo formy i treści jednocześnie.
3. Określając szczegółowe działania podejmowanie wobec poszczególnych uczniów w zakresie dostosowania wymagań, nauczyciel może korzystać z konsultacji z psychologiem, pedagogiem szkolnym.
4. Jeżeli nauczyciel dostosuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia pod względem formy lub formy i treści, to ocenia ucznia wg kryteriów ogólnodostępnych, uwzględniając również jego wkład pracy.

§ 42.

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.
2. Dostosowanie wymagań polega na:
1) zamieszczaniu w aneksie wybranego przez siebie programu edukacyjnego uwag do jego realizacji, uwzględniających możliwości ucznia;
2) przygotowywaniu dla ucznia materiałów edukacyjnych pochodzących z różnych źródeł;
3) przygotowywaniu oddzielnej wersji sprawdzianów.

§ 43.

1. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
1) odpytywanie ustne;
2) sprawdziany pisemne;
3) prace domowe;
4) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
5) ocena aktywności ucznia podczas zajęć;
6) działalność pozalekcyjna ucznia;
7) praca w grupie;
8)praca na lekcji.
2. Sposoby poprawiania ocen uzyskanych z pozostałych form sprawdzania wiedzy zawierają przedmiotowe systemy nauczania opracowane przez nauczycieli przedmiotów.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

§ 44.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się wg następującej skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.

§ 45.

1.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 46.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

§ 47.

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego - w styczniu. Dokładną datę zakończenia śródrocznego postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na swoim pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym.

§ 48.

Po klasyfikacyjnej śródrocznej Radzie Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów o otrzymanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenie z zachowania. Wychowawca powiadamia rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych podczas zebrań organizowanych po posiedzeniu Rady Pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodzica lub opiekuna prawnego na zebraniu, jest on zobowiązany do skontaktowania się z wychowawcą.

§ 49.

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych jest niezadowalający, może brać udział w różnych zajęciach: zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, indywidualnych konsultacjach z nauczycielem przedmiotu, zajęciach świetlicowych, pomocy koleżeńskiej.
3. O możliwych formach pomocy rodzic może uzyskać informacje u wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

§ 50.

1. Minimum na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
2. Ucznia informują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawca.
3. Rodzic na dwa tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ma obowiązek uzyskania informacji o przewidywanych dla ucznia śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej z zachowania drogą elektroniczną, podczas "otwartych drzwi", na zebraniach wychowawcy z rodzicami lub bezpośrednio u wychowawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

§ 51.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

§ 52.

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 53.

1. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem § 57 ust. 7.
2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 54.

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zsumowaniu liczby punktów otrzymanych przez ucznia zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania.
2. Ustalona przez wychowawcę śródroczna, roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem §57.
Egzamin klasyfikacyjny.

§ 55.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 56.

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać:
1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
2) uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności dopiero po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej na swój wniosek lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów);
3) uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
4) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§ 57.

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w §56 ust. 1, punkt 4. nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Uczniowi, o którym mowa w §56 ust.1, punkt 4. zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

§ 58.

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej:
1) w trakcie egzaminu pisemnego uczniowie zdający egzamin siedzą w sali przy oddzielnych ławkach;
2) podczas egzaminu ustnego w sali może przebywać dwóch uczniów, z których jeden udziela odpowiedzi, a drugi przygotowuje się do niej.
2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w §56 ust.1 punkt 1.,2.,3. przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 56 ust.1 punkt 4. przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
7. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w §56 ust1 punkt 4. oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust 6 punkt 2., a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w§ 56 ust.1 punkt 4. - skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych informacjach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 59.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
§ 60.

1. Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia na podstawie analizy ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia. Przy ustalaniu oceny rocznej bierze się pod uwagę oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego.
3. Przy ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nauczyciel może wziąć pod uwagę inne osiągnięcia ucznia, jak np. udział i osiągane wyniki w konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych.
4. Na minimum dwa tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej rodzice zasięgają informacji u wychowawcy o przewidywanych ocenach śródrocznych o rocznych ucznia drogą elektroniczną, na "drzwiach otwartych", na zebraniach z rodzicami lub indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
5. Weryfikacji oceny dokonuje się na podstawie przeprowadzonego egzaminu, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
1) średnia ocen cząstkowych może być niższa maksymalnie o pięć dziesiątych od wnioskowanej przez ucznia lub jego rodziców oceny;
2) uczeń ma nie więcej niż 10% nieusprawiedliwionych godzin nieobecnych na zrealizowanych zajęciach lekcyjnych;
3)uczeń pisemnie dokumentuje zainteresowanie danym przedmiotem, np. uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach, itp.
6. Procedura określona w § 60 ust.1 powinna mieć formę pisemnego wniosku z uzasadnieniem złożonego na ręce dyrektora.
7. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnioskować o ustalenie wyższej od przewidywanej dla niego oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, , w terminie nie krótszym niż 7 dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
7. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające zgodność ustalenia oceny.
8. Egzamin zostaje przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej ( z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego egzamin ma formę zadań praktycznych).
9.Zakres objętej egzaminem wiedzy i umiejętności obejmuje odpowiednio, materiał przewidziany programem nauczania w pierwszym półroczu dla oceny śródrocznej i materiał objęty programem nauczania w roku szkolnym dla oceny rocznej:
1) oceny dokonuje się zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania;
2) termin egzaminu i skład komisji egzaminacyjnej wyznacza dyrektor szkoły i informuje pisemnie rodziców;
3) ocena uzyskana na egzaminie jest oceną ostateczną, jednak nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
10. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) minimum jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
11. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust.5 punkt 1., 2., 3. powoduje ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej takiej jak przewidywana.

§ 61.

1. Wychowawca na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP przeprowadza - zgodnie z punktowym systemem oceniania z zachowania -bilans punktów uzyskanych przez ucznia. Określa też, jaka jest przewidywana ocena z zachowania dla ucznia.
2. Uczeń lub jego rodzice maja prawo wnioskować o ustalenie wyższej od przewidywanej dla niego oceny klasyfikacyjnej z zachowania, po spełnieniu następujących warunków:
1) bilans punktów uzyskanych przez ucznia może być niższy maksymalnie o pięć punktów od punktacji pozwalającej na wystawienie oceny wnioskowanej przez ucznia, jego rodziców, lub jego opiekunów prawnych;
2) wniosek zawiera uzasadnienie, w którym uczeń opisuje działania, które nie zostały wzięte pod uwagę przy wystawianiu oceny.
3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować o ustalenie wyższej od przewidywanej dla niego oceny klasyfikacyjnej z zachowania, w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
4.Nauczyciel informuje rodziców ( prawnych opiekunów ) na 3 dni robocze przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej do dzienniczka ucznia lub poprzez pocztę elektroniczną o zmianie przewidywanej oceny z zajęć dydaktycznych lub oceny zachowania.
5. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające zgodność ustalenia oceny.
6. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel rady rodziców.
7. Komisja ustala śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
8. Ocena ustalona przez komisję jest oceną ostateczną
9. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 2 punkt 1., 2. powoduje ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej takiej jak przewidywana.
10.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
11.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
12.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
13.W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog;
f) przedstawiciel rady rodziców.
14. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 13 punkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
15.Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji;
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1;
c) zadania (pytania) sprawdzające;
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) wynik głosowania;
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
17.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
18. Przepisy ust. 10-17 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 62.
Termin i forma powiadamiania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach bieżących, przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych (rocznych, śródrocznych) z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

1.Uczeń, którego rodzic nie posiada dostępu do dziennika elektronicznego zobowiązany jest do noszenia na zajęcia szkolne dzienniczka ucznia opatrzonego pieczątką szkoły.
2. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu rodzice oraz uczniowie mogą uzyskać poprzez:
1) wpisy ocen bieżących i uwag do dziennika elektronicznego;
2) wydruk karty ocen bieżących i punktacji z zachowania przekazywany rodzicom podczas "Drzwi Otwartych" oraz zebrań z rodzicami ustalonych wg organizacji roku szkolnego lub wpisy ocen bieżących i uwag do dzienniczka ucznia.
3. Rodzic na dwa tygodnie przed śródrocznym/ rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ma obowiązek uzyskania informacji o przewidywanych dla ucznia śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej z zachowania drogą elektroniczną, podczas "Drzwi Otwartych", na zebraniach wychowawcy z rodzicami lub bezpośrednio u wychowawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
§ 63.
Promocja.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 64.

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 65.

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 66.

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celująca końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 67.

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 59 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

§ 68.

Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:
1. W wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Przystąpi do egzaminu gimnazjalnego
§ 69.

Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania.

§ 70.

O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej, Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§71.
Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust 5 pkt b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym , że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
8. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 72.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§73.

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 2
2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 61 ust.10 z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.
§ 74.
Egzamin przeprowadzony w III klasie gimnazjum

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzony egzamin, obejmujący:
1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego;
2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów: biologii, fizyki, chemii, geografii, matematyki;
3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego,
ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
2. W przypadku jeżeli uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. W deklaracji podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia (słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
3. Deklarację składa się nie później, niż do dnia 30 września danego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny.

§ 75.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 76.
1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przekładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny.
4. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
5. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1 i 4, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 77.

1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
3. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

§ 78.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przekłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

§ 79.

Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Szczegółowe obowiązki przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego określa rozporządzenie.

§80.

1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia. Trwa odpowiednio:
1) część humanistyczna :
a) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie) -60 minut;
b) z zakresu języka polskiego - 90 minut.
2) część matematyczno – przyrodnicza:
a) z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii - 60 minut;
b) z zakresu matematyki - 90 minut.
3) część z języka obcego nowożytnego:
a) na poziomie podstawowym - 60 minut;
b) na poziomie rozszerzonym - 60 minut.
2. Dla uczniów, o których mowa w § 76 ust. 1, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:
1) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut w przypadku części humanistycznej ( z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie) i nie więcej niż o 45 minut ( z zakresu języka polskiego);
2) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut w przypadku części matematyczno-przyrodniczej ( z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii) i nie więcej niż 45 minut ( z zakresu matematyki);
3) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut - na poziomie podstawowym i 30 minut - na poziomie rozszerzonym.

§ 81.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole.

§ 82.

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
2. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

§ 83.

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
1) W takim przypadku, którym mowa w ust.3 w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 84.

Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę gimnazjum, przystępuje ponownie do egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym , w którym powtarza klasę.

§ 85.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

§ 86.

1. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, a w przypadku o którym mowa w § 83 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.
§ 87.
Kryteria oceny z zachowania
1. Zasady oceniania zachowania.
1) Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2) Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
3) Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4) Ocena zachowania, ustalona przez wychowawcę po konsultacji z nauczycielami uczącymi i uczniami, jest ostateczna.
5) Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły, poprzez przekazanie rodzicom wydruku bieżących ocen z zachowania z dziennika elektronicznego jako załącznik do proponowanych ocen śródrocznych i rocznych.
2. Kryteria oceny.
W Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu obowiązuje system punktowy oceny zachowania. Punkty przyznawane są wg następujących zasad:
1) na początku roku szk. oraz po klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 150 pkt.
2) uczeń może zdobywać dodatkowe punkty podejmując działania określone w rozdziale I.
3) uczeń traci punkty za postawy i działania określone w rozdziale II.
4) pozytywne i negatywne zachowania ucznia są odnotowywane przez nauczycieli w dzienniku lub dzienniczku ucznia i stanowią informację dla rodziców (opiekunów).
5)uczeń, który dokonał bardzo nagannego czynu (np. dotkliwie pobił kolegę, brał udział w wymuszeniach i bójkach na terenie szkoły i miasta, kradł, posiadał bądź używał niebezpiecznych narzędzi, dokonał podpalenia, był w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem narkotyków) otrzymuje ocenę naganną.
6. Uczeń, który został ukarany naganą wychowawcy klasy otrzymuje ocenę z zachowania o jeden stopień niższą niż wynika to z punktacji. Natomiast uczeń ukarany naganą dyrektora szkoły otrzymuje ocenę naganną z zachowania.
3. Zachowania pozytywne:
1) Praca na rzecz szkoły, miasta. każdorazowo +10 lub + 15 pkt.
-Wolontariat - sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze zobowiązań raz na semestr 0 do+150
2) Wywiązywanie się z funkcji pełnionych w Samorządzie Uczniowskim w zależności od sekcji i zaangażowania w pracy - każdorazowo + 5 do +15 pkt. (przyznaje opiekun sekcji)
3) Praca na rzecz klasy(przygotowywanie imprez klasowych, dbanie o estetykę izby lekcyjnej) każdorazowo + 5 + 10 lub +15 pkt.
4) Wywiązywanie się z funkcji pełnionych w klasie.( w zależności od zaangażowania w wypełnianie funkcji) raz na semestr +10 lub +15 pkt. Wywiązywanie się z funkcji skarbnika - (raz na miesiąc +10pkt.)
5) Konkursy i olimpiady przedmiotowe i tematyczne (bierzemy pod uwagę tylko najwyższy szczebel):
a) etap szkolny (za min. 50% pkt. możliwych do zdobycia) każdorazowo + 5 pkt.
b) etap gminny każdorazowo + 10 pkt.
c) etap powiatowy każdorazowo + 15 pkt.
d) awans do etapu rejonowego każdorazowo + 20 pkt.
e) awans do finału wojewódzkiego, każdorazowo + 30 pkt.
f) awans do finału ogólnopolskiego każdorazowo + 40 pkt.
g)Udział w konkursach ogólnopolskich - +10 pkt.
6) Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych indywidualnie bądź zespołowo (bierzemy pod uwagę tylko najwyższy szczebel):
a) etap miejsko - gminny każdorazowo + 10 pkt.
b) etap powiatowy każdorazowo + 15 pkt.
c) etap rejonowy każdorazowo + 20 pkt.
d) etap wojewódzki każdorazowo +40pkt
e) etap ogólnopolski każdorazowo + 40 pkt.
f)Udział w zawodach ogólnopolskich - +10 pkt.
7)Systematyczna praca w organizacjach pozaszkolnych (kluby sportowe, teatr, kółka taneczne, recytatorskie, Szkoła Muzyczna i inne) +30 pkt raz na semestr - udokumentowane
8) Pomoc koleżeńska po zajęciach lekcyjnych w formach proponowanych przez szkołę lub uzgodnionych z wychowawcą klasy, praca z trudnymi partiami materiału (każdy przypadek)każdorazowo + 3 pkt.
9) Systematyczne i aktywne uczestnictwo w kółkach przedmiotowych (frekwencja min. 75%). + 30 pkt. za każde kółko
10) Kultura osobista. raz na semestr 0 do +30pkt.
4. Zachowania negatywne:
1) Niewłaściwe zachowanie
a) na lekcji, każdorazowo - 5pkt.
b) podczas imprez kulturalnych, każdorazowo - 10 pkt.
c) w szatni, świetlicy, bibliotece, autobusie szkolnym i na przystanku, każdorazowo - 5 pkt.
d) poza terenem szkoły, każdorazowo - 20 pkt.
e) - plucie, każdorazowo - 5 pkt.
f) - zaśmiecanie korytarzy, boiska szkolnego, każdorazowo - 3 pkt.
g) spóźnianie się na lekcje. każdorazowo - 3 pkt.
2) Niewłaściwy stosunek:
a) do nauczycieli i innych pracowników szkoły (arogancja, bezczelność, nieposłuszeństwo, ignorowanie poleceń) każdorazowo - 15 pkt.
b) do innych uczniów (zaczepki słowne, niekoleżeńskie zachowanie) każdorazowo - 5 pkt.
c) znęcanie się (psychiczne i fizyczne) nad słabszymi. każdorazowo - 20 pkt.
3) Nieobecność:
a) na zajęciach lekcyjnych bez usprawiedliwienia(jedna lekcja) każdorazowo - 5 pkt.
b) na obowiązkowych imprezach, każdorazowo - 10 pkt.
4) Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji lub przerwy bez zwolnienia nauczyciela, rodzicakażdorazowo - 10 pkt. każda recydywa -20pkt
5) Niewywiązywanie się ze zobowiązań, podjętych dobrowolnie na rzecz klasy lub szkoły.każdorazowo - 10 pkt.
6) Nieodpowiedni strój podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, konkursów (wynikający z lekceważącego podejścia do wydarzenia). każdorazowo - 10 pkt.
7) Niszczenie:
a) rzeczy należących do innych osób ( w zależności od wartości przedmiotu), każdorazowo -10pkt (np. przybory szkolne) -20pkt (ubrania, plecaka)
b) sprzętu,podręczników i materiałów ćwiczeniowych, umeblowania, budynku i dewastacja otoczenia, każdorazowo - 20 pkt.
8) Udział w bójkach i agresja fizyczna. każdorazowo - 20 pkt.
9) Wulgarne słownictwo, każdorazowo - 5 pkt.
10) Kłamstwo i oszustwo, każdorazowo - 5 pkt.
11) Fałszowanie podpisów, dokumentów, każdorazowo podpis - 15 pkt dokument -20pkt
12) Używanie podczas zajęć szkolnych telefonu komórkowego lub innego prywatnego sprzętu elektronicznego, każdorazowo - 15 pkt.
13) Uniemożliwianie nauczycielom kontaktu z rodzicami ( nie przekazuje informacji o spotkaniach, wywiadówkach, brak podpisu), każdorazowo - 5 pkt.
14) Lekceważenie poleceń nauczyciela pełniącego dyżur, każdorazowo - 10 pkt. ucznia pełniącego dyżur -5 pkt.
15) Palenie papierosów (także e - papierosów), picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy; posiadanie w/w używek na terenie szkoły i poza nią, każdorazowo - 20 pkt.

5. Projekt edukacyjny
1)Uczeń otrzymuje:
a) +100pkt jeżeli aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach na poszczególnych etapach realizacji projektu,
b) +80pkt jeżeli aktywnie uczestniczy w wyznaczonym etapie realizacji projektu, wspomaga członków zespołu,
c) +60pkt jeżeli prawidłowo wypełnia swoje zadania podczas realizacji projektu, pozytywnie reaguje na uwagi zespołu i opiekuna projektu,
d) +30pkt jeżeli wyznaczone mu zadania wykonuje nie zawsze w terminie lub zdarza mu się nie wywiązać z niektórych przyjętych zadań, ale nie wpływa to znacząco na realizację projektu,
e) -50pkt jeżeli często nie wykonuje powierzonych mu zdań, odmawia współpracy co wpływa na zwiększenie obowiązków innych członków zespołu,
f) -100pkt jeżeli nie wywiązał się z powierzonych mu zdań mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem lub nie przystąpił do realizacji projektu.
Jeżeli uczeń otrzymał 20 punktów ujemnych z zachowań negatywnych 4.1a) i g), 4.2), 4.3), 4.4), 4.6), 4.7), 4.8), 4.9), 4.10),4.11),4.13) i 4.4) nie może otrzymać oceny wzorowej.
Jeżeli uczeń otrzymał 40 punktów ujemnych z zachowań negatywnych 4.1a) i g), 4.2), 4.3), 4.4), 4.6), 4.7), 4.8), 4.9), 4.10), 4.11), 4.13) i 4.14) nie może otrzymać oceny bardzo dobrej.
Jeżeli uczeń otrzymał 60 punktów ujemnych z zachowań negatywnych 4.1a) i g), 4.2), 4.3), 4.4), 4.6), 4.7), 4.8), 4.9), 4.10), 4.11), 4.13) i 4.14) nie może otrzymać oceny dobrej.
Jeżeli uczeń otrzymał 100 punktów ujemnych z zachowań negatywnych 4.1a) i g),4.2), 4.3), 4.4), 4.6), 4.7), 4.8), 4.9), 4.10), 4.11), 4.13) i 4.14) nie może otrzymać oceny poprawnej.
6. Punktacja na poszczególne oceny zachowania:
1)Po I semestrze:
poniżej 0 pkt. naganne
0 - 74 pkt. nieodpowiednie
75 - 149 pkt. poprawne
150 - 219 pkt. dobre
220 - 279 pkt. bardzo dobre
powyżej 280 pkt. wzorowe
2)Roczna:
poniżej 0 pkt. naganne
0 - 149 pkt. nieodpowiednie
150 - 299 pkt. poprawne
300 - 439 pkt. dobre
440 - 559 pkt. bardzo dobre
powyżej 560 pkt. wzorowe
ROZDZIAŁ 9
Postanowienia końcowe

§ 88
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy stronami.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

§ 89

Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 90

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 91

Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Do wakacji pozostało:

22.06.2018 - 24:00 o'clockCDUB - CountDown-Up Big

Projekt Insta.Ling

 

instaling logo male

instaling buzka male

 

Szkoła partnerska w Steinach

Nordschule Steinach

 

Schule

 

 

 

Szkoła partnerska w Nowym Tomyślu

Wymiana młodzieży polsko - niemeckiej w naszym Gimnazjum odbyła sę dzięki:logo pnwm

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Judyty, Szymona, Tadeusza

inowacyjna2

mm baner 2013

Kreatywna szkoła

CCI20140701 0004

Innowacyjna szkoła 2010

CCI20140701 0001

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków

CCI20140701

Aktywna Edukacja

aktywna

Certyfikowane Labolatorium ECDL

ecdl2

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information