Dokumenty szkolne

bip

Synergia LOGO full color1 300x961

ppp

outlook

siteIcon

youtube

Programowanie

l2 logo

  • czytelnia01
  • 001
  • 002
  • Popołudnie z dobrą książką - zdjęcia
  • Nadanie imienia Mistrzów Sportu
  • Zachowaj Trzeźwy Umysł

Regulamin przyznawania stypendiów

Regulamin przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym
za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
w Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu

podstawa prawna: art.90g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(Dz. U. nr 281 z dnia 29 grudnia 2004r. poz.2781)

stan na 16 marca 2016 r

 

§ 1

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Ilość stypendiów oraz ich wysokość na dany rok nie może przekroczyć planu finansowego szkoły.
Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

§ 2

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
Wniosek powinien być złożony w sekretariacie gimnazjum w terminie od dnia wystawienia ostatecznych ocen śródrocznych lub końcoworocznych najpóźniej 4 dni przed posiedzeniem Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej zatwierdzającej śródroczne lub końcoworoczne wyniki nauczania.
§ 3

Przekazanie informacji o otrzymanym stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe odbywa się podczas uroczystego apelu podsumowującego I semestr lub na zakończenie roku szkolnego w obecności uczniów i nauczycieli, natomiast otrzymana kwota zostaje przekazana na konto indywidualne wskazane przez rodzica/opiekuna/ ucznia.
§ 4

Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń gimnazjum, który spełnia następujące wymagania:
uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,0
brał udział w konkursach i wolontariacie.
Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń gimnazjum, który osiągnął co najmniej dobrą ocenę z zachowania, ale jego osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych /etap minimum wojewódzki/, wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów.
§ 5

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
Komisja nie uwzględnia osiągnięć zdobytych w klubach sportowych i zawodach pozaszkolnych.
§ 6

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:
pali papierosy, e-papierosy
spożywa alkohol i inne środki odurzające
§ 7

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:
pedagog szkolny – przewodniczący komisji
2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej – członkowie komisji
Do zadań komisji stypendialnej należy:
ustalenie średniej ocen
rozpatrzenie wniosków i ustalenie rankingu punktowego;
suma punktów wyliczana jest według następującego wzoru:
dla stypendium naukowego: Suma = średnia+zachowanie+2xliczba punktów za osiągnięcia.; (Gdzie średnia, to np. 5,0 = 100pkt., 5,60=160 pkt.);
dla stypendium sportowego Suma =zachowanie+2xliczba punktów za osiągnięcia.

 

Punkty przyznaje się  według poniższej tabeli:

punkty za konkursy   punkty za zawody  
udział w konkursie etap szkolny 1 pkt. udział  w zawodach na szczeblu gminnym 1 pkt.
udział w konkursie etap rejonowy/gminny/powiatowy 2 pkt. udział  w zawodach na szczeblu powiatowym 2 pkt.
udział w konkursie etap wojewódzki 3 pkt. udział  w zawodach na szczeblu rejonu 3 pkt.
udział w projekcie 1 pkt. udział  w zawodach na szczeblu województwo 4 pkt.
1-3 miejsce w konkursie etap szkolny 3 pkt. 1-3 miejsce szczebel gminny 3 pkt.
1-3 miejsce w konkursie etap rejonowy 4 pkt. 1-3 miejsce szczebel powiatowy 4 pkt.
1-5 w konkursie etap wojewódzki/ogólnopolski 5 pkt. 1-4 miejsce szczebel rejonowy 5 pkt.
Wolontariat 1 pkt. 1-5 miejsce szczebel wojewódzki 6 pkt.

Posiedzenie komisji stypendialnej jest protokołowane.
§ 8

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe są wypłacane jeden raz w semestrze.
W przypadku, gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa ilość stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ustalonym rankingu punktowym. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe podawane będą do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie szkoły.

Do wakacji pozostało:

22.06.2018 - 24:00 o'clockCDUB - CountDown-Up Big

Projekt Insta.Ling

 

instaling logo male

instaling buzka male

 

Szkoła partnerska w Steinach

Nordschule Steinach

 

Schule

 

 

 

Szkoła partnerska w Nowym Tomyślu

Wymiana młodzieży polsko - niemeckiej w naszym Gimnazjum odbyła sę dzięki:logo pnwm

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Judyty, Szymona, Tadeusza

inowacyjna2

mm baner 2013

Kreatywna szkoła

CCI20140701 0004

Innowacyjna szkoła 2010

CCI20140701 0001

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków

CCI20140701

Aktywna Edukacja

aktywna

Certyfikowane Labolatorium ECDL

ecdl2

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information