Dokumenty szkolne

bip

Synergia LOGO full color1 300x961

ppp

outlook

siteIcon

youtube

Programowanie

l2 logo

 • czytelnia01
 • 001
 • 002
 • Popołudnie z dobrą książką - zdjęcia
 • Nadanie imienia Mistrzów Sportu
 • Zachowaj Trzeźwy Umysł

Program wychowawczy Gimnazjum nr 1

Program Wychowawczy

Gimnazjum Nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu

 

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA OGÓLNE
2. CELE I ZADANIA PROGRAMU
a) Zadania kierowane do uczniów oraz wychowanków szkoły
b) Zadania kierowane do nauczycieli i pracowników szkoły
c) Zadania kierowane do rodziców lub opiekunów prawnych uczniów (wychowanków)
3. EWALUACJA PROGRAMU
4. KRYTERIA EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Dbałość o podniesienie efektywności oddziaływań wychowawczych szkoły jest jednym
z nadrzędnych celów współczesnej oświaty. Szkoła powinna być nie tylko instytucją wychowawczą, ale także środowiskiem, w którym znaczące miejsce zajmują działania profilaktyczne.
Szkoła wymaga od każdego nauczyciela rzetelnego realizowania podstawowych jej funkcji. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych należy kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną oraz obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Podstawy pracy wychowawczej opierają się na ścisłej współpracy
z rodzicami w budowaniu osobistego świata wartości ucznia, odwołują się do tradycji wynoszonych z domu rodzinnego.

Opracowując program zastosowano następujące narzędzia:
• Rozmowy indywidualne, wywiady prowadzone z rodzicami przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego
• Obserwacja zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć świetlicowych oraz pozalekcyjnych, a także na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych prowadzona na bieżąco przez wychowawców i pedagogów szkolnych
• Analiza niepowodzeń szkolnych dokonywana na bieżąco w miarę potrzeb
• Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego i dziennika elektronicznego
• Analiza wyników badań w oparciu o przeprowadzone ankiety, rozmowy, wywiady lub inne narzędzia diagnostyczne

Adresatami niniejszego programu są:
• Młodzież ucząca się w gimnazjum
• Nauczyciele realizujący powyższy program
• Rodzice (opiekunowie prawni)
• Inni pracownicy szkoły

2. CELE I ZADANIA PROGRAMU

Misją Gimnazjum Nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu jest prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w następujących sferach:
• fizycznej – skoncentrowanej na zdobyciu kompetencji umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia
• psychicznej – skupionej na ukształtowaniu postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowaniu środowiska oraz pozytywnego podejścia do otaczającego świata
• społecznej – ukierunkowanej na kształtowaniu postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych
• aksjologicznej – dążącej do zdobycia konstruktywnego i stabilnego systemu wartości

Funkcjonowanie placówki koncentruje się na prowadzeniu działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej, która umożliwia wszechstronny rozwój osobowy. Nasze gimnazjum dąży do wychowania dobrych, kulturalnych i odpowiedzialnych ludzi, którzy
w życiu zawodowym, społecznym i osobistym osiągną sukces na miarę swoich możliwości. Istotą gimnazjum jest kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednego
z najważniejszych aspektów życia, a także rozwijanie postaw ogólnoludzkich opartych na tolerancji, empatii i asertywności. Szczególną uwagę zwracamy na wyrabianie w uczniach właściwych umiejętności interpersonalnych, eliminowanie agresji słownej i fizycznej. Pragniemy ich wyposażyć w taki zasób wiedzy i umiejętności, aby stali się ludźmi samodzielnymi, otwartymi na wiedzę i poszukującymi ciągle nowych wyzwań.

Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:
• znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju
• rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra
i piękna w świecie
• mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie
• odpowiedzialnie funkcjonowali w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji, wolności
• uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
• poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie
• kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
• pogłębiali swoją wiedzę w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia

a)      Zadania kierowane do uczniów oraz wychowanków szkoły                  

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Zapoznanie uczniów z obowiązującymi prawami i obowiązkami ucznia oraz ogólnie przyjętymi normami zachowania

 • Omówienie na lekcjach wychowawczych podstawowych dokumentów szkolnych oraz procedur postępowania w sytuacjach trudnych
 • Zapoznanie z zasadami zachowania się podczas uroczystości szkolnych

i państwowych

Wychowawcy klas

Kształtowanie postaw patriotycznych

 • Kultywowanie tradycji i obrzędowości narodowej, lokalnej

 i szkolnej

 • Przekazywanie wiedzy o dziejach narodu, jego kulturze i języku oraz wkładzie Polaków w dorobek kultury i nauki
 • Uświadamianie uczniom roli wartości patriotycznych z życiu Polaków
 • Opisywanie kraju rodzinnego
 • Zapoznanie z genezą hymnu narodowego, analizowanie utworów

o tematyce patriotycznej

·         Krzewienie szacunku do symboli narodowych

·         Wprowadzanie elementów związanych z historią i dorobkiem kulturowym naszego regionu

·         Rozwijanie i umacnianie tożsamości narodowej, propagowanie szacunku dla kultury i tradycji

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie postaw prorodzinnych

·         Kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych więzi rodzinnych oraz rozwiązywania konfliktów

·         Propagowanie zasad dobrej komunikacji w rodzinie

·         Omówienie obrazu rodziny

w literaturze

·         Przeprowadzenie zajęć związanych

z tematyką planowania rodziny, ochroną płodu ludzkiego

·         Zapoznanie z warunkami dopuszczalności przerywania ciąży

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, kształtowanie przyjaznego klimatu

 w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów

 i nauczycieli

·         Organizowanie imprez klasowych, szkolnych w celu wzmacniania więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami

·         Przygotowywanie godzin wychowawczych poświęconych kształtowaniu oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości, budowaniu postaw empatii i zaufania oraz umiejętności pracy w grupie

·         Prowadzenie zajęć poświęconych kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie poprzez poznawanie swoich mocnych stron, docenianie własnych sukcesów

·         Wyrabianie w uczniach umiejętności brania odpowiedzialności za siebie

i innych, za podejmowane decyzje

 i zachowania

·         Włączanie się uczniów w prace Samorządu Szkolnego poprzez udział w akcjach i imprezach

·         Wyrabianie w uczniach szacunku do drugiego człowieka oraz eliminowanie przejawów agresji słownej i fizycznej wobec innych osób

·         Propagowanie wśród uczniów kultury słowa i dbałości o język ojczysty

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie postaw asertywnych

·         Prowadzenie zajęć poświęconych kształtowaniu u uczniów umiejętności życiowych w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem oraz presją rówieśników

·         Uczenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji

·         Realizacja na lekcjach wychowawczych oraz innych przedmiotach tematów związanych

 z konstruktywnym podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie postaw tolerancji

·         Dyskusje na temat różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej

i rasowej

·         Zajęcia na temat mniejszości narodowych, seksualnych oraz niepełnosprawności

·         Znajomość praw człowieka

·         Udział uczniów w wymianie międzynarodowej

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

 • Propagowanie na zajęciach lekcyjnych zasad prawidłowego żywienia oraz zapobiegania uzależnieniom
 • Prowadzenie zajęć na temat profilaktyki zaburzeń odżywiania

(m. in. bulimia, anoreksja, otyłość)

 • Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Organizowanie aktywnych form wypoczynku m. in. spływów kajakowych, biwaków, wycieczek

w tym rowerowych, Dnia Sportu

 • Ruchowe zajęcia pozalekcyjne

np. aerobik, siatkówka, piłka nożna

·         Poznanie zasad postępowania

 w sytuacjach nagłych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy

·         Poznanie zasad BHP na zajęciach szkolnych

·         Współpraca z higienistką szkolną

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Pracownicy szkoły

Rozwijanie zainteresowań uczniów, ich talentów i uzdolnień

 • Udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych
 • Uczestniczenie w zawodach sportowych
 • Realizacja projektów edukacyjnych
 • Umożliwienie uczniom udziału

w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zaspokających ich potrzeby

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień

·         Prowadzenie zajęć na temat negatywnych skutków działania wybranych substancji na organizm człowieka np. środków i substancji odurzających, a także suplementów diet i leków używanych w celach innych niż medyczne

·         Przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych ze stosowaniem środków odurzających

·         Udział w różnorodnych formach

o działaniu profilaktycznym m.in. warsztatach, wykładach, spektaklach teatralnych, happeningach i kampaniach społecznych, konkursach

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Pracownicy szkoły

Kształtowanie postaw ekologicznych

 • Ukazywanie wartości piękna przyrody poprzez filmy edukacyjne, opisy przyrody, gazetki tematyczne, dzieła sztuki, prace plastyczne, prezentacje multimedialne
 • Poznawanie form ochrony przyrody

 i krajobrazów np. Parki Narodowe, obiekty kultury materialnej

 • Wyrabianie w młodzieży nawyku konieczności segregowania odpadów i ukazywanie pozytywnych efektów takich działań
 • Zachęcanie uczniów do zbierania surowców wtórnych poprzez umieszczanie w szkole specjalnych pojemników na puszki, baterie itp.
 • Udział uczniów w różnorodnych konkursach o tematyce ekologicznej

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Pracownicy szkoły

Działalność wolontarystyczna

 • Rozwijanie i wspieranie działań charytatywnych poprzez udział uczniów, nauczycieli i rodziców

w licznych akcjach m. in. przekazywanie dochodów pochodzących ze zbiórki plastikowych nakrętek, puszek na rzecz potrzebujących

 • Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami

o charakterze charytatywnym m. in. Stowarzyszenie NOE, NASZ DOM, PCPR, GKRPA

 • Włączanie społeczności szkolnej

w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go

 • Organizowanie spotkań

z przedstawicielami policji

 • Przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych

 z łamaniem prawa

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu prawodawstwa i działalności odpowiednich instytucji
 • Zajęcia dotyczące obowiązków i praw człowieka oraz brania odpowiedzialności za ich lekceważenie
 • Uczenie poszanowania praw zwierząt

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

 i zawodu

 • Spotkania i warsztaty zawodoznawcze
 • Redagowanie dokumentów aplikacyjnych
 • Udział w wycieczkach do zakładów pracy
 • Organizacja spotkań informacyjnych z przedstawicielami zakładów pracy

 i szkół ponadgimnazjalnych

 • Współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie
 • Udostępnianie ofert edukacyjnych
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do dalszej edukacji
 • Prowadzenie zajęć na temat autoprezentacji, wyboru drogi zawodowej, predyspozycji zawodowych

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

                       

b)     Zadania kierowane do nauczycieli i pracowników szkoły

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Bieżąca aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego

 • Śledzenie zmian dotyczących prawa oświatowego i wdrażanie ich do pracy pedagogicznej

i wychowawczej

 • Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

 • Udział w szkoleniach i spotkaniach poszerzających wiedzę

i kompetencje wychowawcze

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, pedagogiem oraz dyrekcją
 • Analiza przeprowadzanych ankiet lub wywiadów

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Udzielanie wsparcia

 w sytuacjach kryzysowych

 i konfliktowych

 • Organizowanie spotkań mediacyjnych z rodzicami i uczniami
 • Tworzenie kontraktów klasowych
 • Współpraca z dyrekcją oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej

 • Udział w kursach, warsztatach lub szkoleniach
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, PPP, placówkami doskonalenia nauczycieli, z policją, ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,

z podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

c)      Zadania kierowane do rodziców lub opiekunów prawnych uczniów (wychowanków)

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Monitorowanie potrzeb

i oczekiw rodziców (opiekunów prawnych) wobec programu wychowawczego szkoły

·         Rozmowy i konsultacje indywidualne,dyskusje podczas zebrań z rodzicami

·         Anonimowe ankiety

·         Wsłpraca z Radą Rodziców

·         Współpraca z pedagogiem szkolnym

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Zapoznanie rodziców

ze statutem szkoły, podstawowymi regulaminami oraz szkolnym programem wychowawczym

i profilaktycznym

 • Udospnienie dokumentacji oraz omówienie najważniejszych ich zapisów podczas zebrań
 • Udospnianie statutu i regulaminów przez szkolną bibliotekę, stronę internetową szkoły
 • Informowanie o konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem przepisów

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Psychoedukacja

 • Umożliwianie udziału w wykładach

 i prelekcjach na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci

 i młodzieży z udziałem pedagoga, psychologa lub innych specjalistów

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Profilaktyka uzależnień (alkohol, papierosy, środki odurzające, dopalacze, narkotyki)

 • Rozmowy, pogadanki, warsztaty, zebrania, spotkania ze służbami mundurowymi, dostarczające wiedzy o mechanizmach i skutkach uzależnień oraz rozpoznawaniu wczesnych objawów używania środków i substancji niedozwolonych
 • Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Umożliwienie rodzicom aktywnej działalności

 i współdecydowania

o życiu szkoły

 • Zapraszanie rodziców do wsłorganizowania imprez

i uroczystości klasowych oraz ogólnoszkolnych

 • Organizowanie spotkań

 o charakterze mediacyjnym uczeń-nauczyciel - rodzic

 • Podziękowania w formie: listów, dyplomów na forum klasy, szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

 

3. EWALUACJA PROGRAMU

Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym. Zgodnie z założeniami twórców może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Program jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym diagnozowaniu oraz cyklicznie dokonywanej ewaluacji.

Przez diagnozowanie rozumiemy systematyczną i rozcgniętą w czasie obserwację sposobów realizacji celów i zadań przytych w programie wychowawczym. Ewaluacja jest natomiast pogłębioną analizą i interpretaczebranych danych oraz oceną wartości programu. Pozwoli podjąć decyzję, czy jego realizacja przynosi pozytywne skutki.

Ewaluacja Programu Wychowawczego jest analizą i oceną:

·         wszelkich efektów jego wdrożenia

·         szeroko pojętych warunków środowiskowych, organizacyjnych, materialnych ,

w jakich jest realizowany

·         stopnia jego realizacji wobec założonych celów.

Powołany przez dyrektora szkoły zespół zadaniowy przeprowadza przynajmniej raz

w roku badania ewaluacyjne z zastosowaniem wcześniej opracowanych kryteriów i narzędzi, gwarantucych miarodajność i wiarygodność wyników. Podstawą opracowania kryteriów ewaluacyjnych są standardy mierzenia jakości pracy szkoły z obszaru wychowanie i opieka.

4. KRYTERIA EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Kryterium

Pytania kluczowe

1.   Celowość

Czy cele wychowania zostały dobrane trafnie

z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych gimnazjalisty?

2.   Komunikatywność

Czyw sposób zrozumiałydla uczniów irodziców formułuje cele, zadania i formywychowania szkolnego?

3.   Realność

Czy spełnia oczekiwania osób, do których jest skierowany?

4.   Aktywizacja

Czy program pobudza do działania wszystkich członków społeczności szkolnej? W jakim stopniu umożliwia włączanie się w jego realizację?

5.   Jawność

Czy uczniowie i rodzice znazawartew programie cele

i świadomie uczestniczą w ich realizacji?

6.   Efektywność

Czy da się zaobserwować pozytywne efekty oddziaływań

programu?

7.   Spójność

Czy cele i zadania programu są spójne z celami oraz

zadaniami wyznaczonymi przez podstawę programową  kształcenia ogólnego i statut?

Narzędzia ewaluacji Programu Wychowawczego:

·         zeszyt zarejestrowanych rozmów pedagoga

·         zapisy w dzienniku elektronicznym

·         ankiety lub wywiady

Wyniki ewaluacji są prezentowane są w postaci sprawozdania, które zostaje przedstawione podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Program Wychowawczy opracowano po zasięgnięciu opinii rodziców, uczniów i nauczycieli.

Opracowanie:

Hanna Biskupska

Elżbieta Kuśnierczak

Alicja Majchrzak

Hanna Sylwestrzak

a)      Zadania kierowane do uczniów oraz wychowanków szkoły

                       

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Zapoznanie uczniów z obowiązującymi prawami i obowiązkami ucznia oraz ogólnie przyjętymi normami zachowania

 • Omówienie na lekcjach wychowawczych podstawowych dokumentów szkolnych oraz procedur postępowania w sytuacjach trudnych
 • Zapoznanie z zasadami zachowania się podczas uroczystości szkolnych

i państwowych

Wychowawcy klas

Kształtowanie postaw patriotycznych

 • Kultywowanie tradycji i obrzędowości narodowej, lokalnej

 i szkolnej

 • Przekazywanie wiedzy o dziejach narodu, jego kulturze i języku oraz wkładzie Polaków w dorobek kultury i nauki
 • Uświadamianie uczniom roli wartości patriotycznych z życiu Polaków
 • Opisywanie kraju rodzinnego
 • Zapoznanie z genezą hymnu narodowego, analizowanie utworów

o tematyce patriotycznej

·         Krzewienie szacunku do symboli narodowych

·         Wprowadzanie elementów związanych z historią i dorobkiem kulturowym naszego regionu

·         Rozwijanie i umacnianie tożsamości narodowej, propagowanie szacunku dla kultury i tradycji

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie postaw prorodzinnych

·         Kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych więzi rodzinnych oraz rozwiązywania konfliktów

·         Propagowanie zasad dobrej komunikacji w rodzinie

·         Omówienie obrazu rodziny

w literaturze

·         Przeprowadzenie zajęć związanych

z tematyką planowania rodziny, ochroną płodu ludzkiego

·         Zapoznanie z warunkami dopuszczalności przerywania ciąży

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, kształtowanie przyjaznego klimatu

 w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów

 i nauczycieli

·         Organizowanie imprez klasowych, szkolnych w celu wzmacniania więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami

·         Przygotowywanie godzin wychowawczych poświęconych kształtowaniu oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości, budowaniu postaw empatii i zaufania oraz umiejętności pracy w grupie

·         Prowadzenie zajęć poświęconych kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie poprzez poznawanie swoich mocnych stron, docenianie własnych sukcesów

·         Wyrabianie w uczniach umiejętności brania odpowiedzialności za siebie

i innych, za podejmowane decyzje

 i zachowania

·         Włączanie się uczniów w prace Samorządu Szkolnego poprzez udział w akcjach i imprezach

·         Wyrabianie w uczniach szacunku do drugiego człowieka oraz eliminowanie przejawów agresji słownej i fizycznej wobec innych osób

·         Propagowanie wśród uczniów kultury słowa i dbałości o język ojczysty

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie postaw asertywnych

·         Prowadzenie zajęć poświęconych kształtowaniu u uczniów umiejętności życiowych w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem oraz presją rówieśników

·         Uczenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji

·         Realizacja na lekcjach wychowawczych oraz innych przedmiotach tematów związanych

 z konstruktywnym podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie postaw tolerancji

·         Dyskusje na temat różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej

i rasowej

·         Zajęcia na temat mniejszości narodowych, seksualnych oraz niepełnosprawności

·         Znajomość praw człowieka

·         Udział uczniów w wymianie międzynarodowej

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

 • Propagowanie na zajęciach lekcyjnych zasad prawidłowego żywienia oraz zapobiegania uzależnieniom
 • Prowadzenie zajęć na temat profilaktyki zaburzeń odżywiania

(m. in. bulimia, anoreksja, otyłość)

 • Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Organizowanie aktywnych form wypoczynku m. in. spływów kajakowych, biwaków, wycieczek

w tym rowerowych, Dnia Sportu

 • Ruchowe zajęcia pozalekcyjne

np. aerobik, siatkówka, piłka nożna

·         Poznanie zasad postępowania

 w sytuacjach nagłych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy

·         Poznanie zasad BHP na zajęciach szkolnych

·         Współpraca z higienistką szkolną

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Pracownicy szkoły

Rozwijanie zainteresowań uczniów, ich talentów i uzdolnień

 • Udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych
 • Uczestniczenie w zawodach sportowych
 • Realizacja projektów edukacyjnych
 • Umożliwienie uczniom udziału

w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zaspokających ich potrzeby

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień

·         Prowadzenie zajęć na temat negatywnych skutków działania wybranych substancji na organizm człowieka np. środków i substancji odurzających, a także suplementów diet i leków używanych w celach innych niż medyczne

·         Przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych ze stosowaniem środków odurzających

·         Udział w różnorodnych formach

o działaniu profilaktycznym m.in. warsztatach, wykładach, spektaklach teatralnych, happeningach i kampaniach społecznych, konkursach

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Pracownicy szkoły

Kształtowanie postaw ekologicznych

 • Ukazywanie wartości piękna przyrody poprzez filmy edukacyjne, opisy przyrody, gazetki tematyczne, dzieła sztuki, prace plastyczne, prezentacje multimedialne
 • Poznawanie form ochrony przyrody

 i krajobrazów np. Parki Narodowe, obiekty kultury materialnej

 • Wyrabianie w młodzieży nawyku konieczności segregowania odpadów i ukazywanie pozytywnych efektów takich działań
 • Zachęcanie uczniów do zbierania surowców wtórnych poprzez umieszczanie w szkole specjalnych pojemników na puszki, baterie itp.
 • Udział uczniów w różnorodnych konkursach o tematyce ekologicznej

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Pracownicy szkoły

Działalność wolontarystyczna

 • Rozwijanie i wspieranie działań charytatywnych poprzez udział uczniów, nauczycieli i rodziców

w licznych akcjach m. in. przekazywanie dochodów pochodzących ze zbiórki plastikowych nakrętek, puszek na rzecz potrzebujących

 • Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami

o charakterze charytatywnym m. in. Stowarzyszenie NOE, NASZ DOM, PCPR, GKRPA

 • Włączanie społeczności szkolnej

w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go

 • Organizowanie spotkań

z przedstawicielami policji

 • Przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych

 z łamaniem prawa

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu prawodawstwa i działalności odpowiednich instytucji
 • Zajęcia dotyczące obowiązków i praw człowieka oraz brania odpowiedzialności za ich lekceważenie
 • Uczenie poszanowania praw zwierząt

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

 i zawodu

 • Spotkania i warsztaty zawodoznawcze
 • Redagowanie dokumentów aplikacyjnych
 • Udział w wycieczkach do zakładów pracy
 • Organizacja spotkań informacyjnych z przedstawicielami zakładów pracy

 i szkół ponadgimnazjalnych

 • Współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie
 • Udostępnianie ofert edukacyjnych
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do dalszej edukacji
 • Prowadzenie zajęć na temat autoprezentacji, wyboru drogi zawodowej, predyspozycji zawodowych

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

                       

b)     Zadania kierowane do nauczycieli i pracowników szkoły

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Bieżąca aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego

 • Śledzenie zmian dotyczących prawa oświatowego i wdrażanie ich do pracy pedagogicznej

i wychowawczej

 • Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

 • Udział w szkoleniach i spotkaniach poszerzających wiedzę

i kompetencje wychowawcze

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, pedagogiem oraz dyrekcją
 • Analiza przeprowadzanych ankiet lub wywiadów

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Udzielanie wsparcia

 w sytuacjach kryzysowych

 i konfliktowych

 • Organizowanie spotkań mediacyjnych z rodzicami i uczniami
 • Tworzenie kontraktów klasowych
 • Współpraca z dyrekcją oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej

 • Udział w kursach, warsztatach lub szkoleniach
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, PPP, placówkami doskonalenia nauczycieli, z policją, ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,

z podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

c)      Zadania kierowane do rodziców lub opiekunów prawnych uczniów (wychowanków)

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Monitorowanie potrzeb

i oczekiw rodziców (opiekunów prawnych) wobec programu wychowawczego szkoły

·         Rozmowy i konsultacje indywidualne,dyskusje podczas zebrań z rodzicami

·         Anonimowe ankiety

·         Wsłpraca z Radą Rodziców

·         Współpraca z pedagogiem szkolnym

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Zapoznanie rodziców

ze statutem szkoły, podstawowymi regulaminami oraz szkolnym programem wychowawczym

i profilaktycznym

 • Udospnienie dokumentacji oraz omówienie najważniejszych ich zapisów podczas zebrań
 • Udospnianie statutu i regulaminów przez szkolną bibliotekę, stronę internetową szkoły
 • Informowanie o konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem przepisów

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Psychoedukacja

 • Umożliwianie udziału w wykładach

 i prelekcjach na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci

 i młodzieży z udziałem pedagoga, psychologa lub innych specjalistów

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Profilaktyka uzależnień (alkohol, papierosy, środki odurzające, dopalacze, narkotyki)

 • Rozmowy, pogadanki, warsztaty, zebrania, spotkania ze służbami mundurowymi, dostarczające wiedzy o mechanizmach i skutkach uzależnień oraz rozpoznawaniu wczesnych objawów używania środków i substancji niedozwolonych
 • Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Umożliwienie rodzicom aktywnej działalności

 i współdecydowania

o życiu szkoły

 • Zapraszanie rodziców do wsłorganizowania imprez

i uroczystości klasowych oraz ogólnoszkolnych

 • Organizowanie spotkań

 o charakterze mediacyjnym uczeń-nauczyciel - rodzic

 • Podziękowania w formie: listów, dyplomów na forum klasy, szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Dyrektor

Pedagog

Do wakacji pozostało:

22.06.2018 - 24:00 o'clockCDUB - CountDown-Up Big

Projekt Insta.Ling

 

instaling logo male

instaling buzka male

 

Szkoła partnerska w Steinach

Nordschule Steinach

 

Schule

 

 

 

Szkoła partnerska w Nowym Tomyślu

Wymiana młodzieży polsko - niemeckiej w naszym Gimnazjum odbyła sę dzięki:logo pnwm

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Judyty, Szymona, Tadeusza

inowacyjna2

mm baner 2013

Kreatywna szkoła

CCI20140701 0004

Innowacyjna szkoła 2010

CCI20140701 0001

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków

CCI20140701

Aktywna Edukacja

aktywna

Certyfikowane Labolatorium ECDL

ecdl2

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information